AUDITING - Students - Topic 1 - TQVBCTC [Compatibility Mode]

Nguy ễ n trí tri ueh 2012 17 hai đ? c đ i ể m

Info iconThis preview shows pages 6–8. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Nguy ễ n Trí Tri - UEH, 2012 17 Hai đặ c đ i ể m ch ấ t l ượ ng c ơ b ả n (Fundamental qualitative characteristics) x Trình bày trung th ự c s Để thông tin h ữ u ích thì thông tin c ầ n đượ c trình bày trung th ự c v ề hi ệ n t ượ ng kinh t ế đượ c trình bày. s Để đạ t đượ c s ự trình bày trung th ự c tuy ệ t đố i, b ứ c tranh v ề doanh nghi ệ p c ầ n có ba đặ c đ i ể m ch ấ t l ượ ng: • Đầ y đủ (complete) • Khách quan/trung tính (neutral) • Không có sai sót (free from error) Nguy ễ n Trí Tri - UEH, 2012 18 1/02/2012 7 Hai đặ c đ i ể m ch ấ t l ượ ng c ơ b ả n (Fundamental qualitative characteristics) x Trình bày trung th ự c Thí duï : Vaøo thaùng 10.20x6, Coâng ty myõ phaåm ALAMA bò khaùch haøng kieän vì saûn phaâm gaây thieät haïi cho ngöôøi tieâu duøng, soá tieàn ñoøi boài thöôøng leân ñeán 10 trieäu USD. Toaø seõ xöû vaøo thaùng 8.20x7. Söï kieän naøy seõ phaûn aûnh theá naøo treân baùo caùo taøi chính ngày 31.12.20x6? Nguy ễ n Trí Tri - UEH, 2012 19 Trình bày trung th ự c x Đầ y đủ (complete) s B ứ c tranh đầ y đủ bao g ồ m các thông tin c ầ n thi ế t để ng ườ i s ử d ụ ng báo cáo tài chính hi ể u đượ c hi ệ n t ượ ng kinh t ế đượ c trình bày, bao g ồ m c ả các di ễ n gi ả i và gi ả i thích. Nguy ễ n Trí Tri - UEH, 2012 20 Trình bày trung th ự c x Khách quan/trung tính (neutral) s B ứ c tranh khách quan s ẽ không có ý đị nh ch ủ quan trong vi ệ c l ự a ch ọ n và trình bày các thông tin tài chính. s Thông tin khách quan s ẽ không có các t ừ lóng, không nh ấ n m ạ nh ho ặ c không h ư c ấ u nh ằ m m ụ c đ ích t ă ng kh ả n ă ng thông tin này s ẽ đượ c đế n v ớ i ng ườ i s ử d ụ ng theo cách t ố t h ơ n ho ặ c x ấ u h ơ n. s Thông tin khách quan không ph ả i là không tin không có m ụ c đ ích và không ả nh h ưở ng đế n hành vi c ủ a ng ườ i s ử d ụ ng....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page6 / 13

Nguy ễ n Trí Tri UEH 2012 17 Hai đ c đ i ể m ch...

This preview shows document pages 6 - 8. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online