Gaschromatografie gc werd voor het eerst beschreven

Info icon This preview shows pages 106–108. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Gaschromatografie (GC) werd voor het eerst beschreven in 1952 door Martin en James, en werd vanaf het begin van de jaren ’60 de meest gesofisticeerde en meest gebruikte chromatografische techniek, vooral voor het scheiden van gassen en voor vluchtige vloeistoffen en vluchtige vaste stoffen. Vrij recent kreeg men opnieuw interesse in vloeistofchromatografie in gesloten kolommen, omwille van de beschikbaarheid van nieuwe instrumentatie, nieuwe stationaire fasen en een beter begrip van de theorie van chromatografie. HPLC ( high-performance liquid chromatography ) heeft zich snel ontwikkeld tot een techniek die bijna evenveel gebruikt wordt als gaschromatografie, en die geschikt is voor de scheiding van niet-vluchtige en van thermisch onstabiele verbindingen. 5.3 Moleculaire krachten werkzaam bij chromatografische scheidingen Een opgeloste stof wordt tussen twee fasen verdeeld als het resultaat van de moleculaire krachten die bestaan tussen de opgeloste moleculen en de moleculen van de twee fasen. Hoe sterker de moleculaire krachten zijn tussen de opgeloste moleculen en de stationaire fase, des te beter worden de opgeloste moleculen door de stationaire fase weerhouden. Omgekeerd zullen de opgeloste moleculen des te sneller door een kolom passeren naarmate de moleculaire krachten tussen de opgeloste moleculen en deze van de mobiele fase sterker worden. De moleculaire krachten die de opgeloste moleculen weerhouden, kunnen tot vier basistypen teruggebracht worden: ionische krachten , polaire krachten , dispersieve krachten en chemische krachten . In feite moeten we nog een vijfde type beschouwen, de waterstofbrugvorming , maar deze kan als een sterke polaire kracht worden geklasseerd. 5.3.1 Ionische interacties Ionische interacties komen voort uit de permanente elektrische ladingen die moleculen bezitten als ze onder de vorm van ionen voorkomen. Zulke interacties worden uitgebuit in ionenwisselingschromatografie (zie hoofdstuk 9). Om een anionisch materiaal te weerhouden in een chromatografisch systeem, moet de stationaire fase kationen bevatten. Daarentegen, voor het weerhouden van kationisch materiaal, moet de stationaire fase anionen bevatten.
Image of page 106

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon