� ụ ọ ứ � ể ự � ộ ể ệ � Ch ký c a ng i th c hi n ữ � ườ ự ệ K t lu n khác c a

? ??? ọ ứ ? ể ự ? ộ ể ệ ? ch ký c a

This preview shows page 3 - 10 out of 20 pages.

ủ ụ ế Ch ký c a ng i th c hi n:_______________ ườ K t lu n khác c a Thành viên BGĐ và/ho c Ch nhi m ki m toán (n u có): ế ế 10. S t n t i và s ự ồ đ y đ , tính chính xác Tr ng h p đ n v không cho phép KTV g i TXN (1): ườ ơ Thu th p gi i trình b ng văn b n c a BGĐ/BQT v nguyên nhân không cho phép và th c hi n các th t c thay th khác. ủ ụ ế 11. Đ i v i các kho n vay n c ngoài (1): ướ Ki m tra vi c đăng ký v i ngân hàng nhà n c c a các kho n vay dài h n và ướ trung h n và các nghĩa v thu nhà th u đ i v i chi phí lãi ế vay. 12. Đ i v i các kho n vay cá nhân (1): Ki m tra lãi su t vay có v t tr n lãi su t quy đ nh c a các văn b n v thu , vi c ượ ế tính thu TNCN ph i n p, hình th c thanh toán lãi vay, m i ế liên h gi a đ n v và cá nhân cho vay,…. ơ 13. S đ y đ , S đánh giá Đ i v i các kho n vay bên liên quan (1): Ki m tra vi c ghi chép, phê duy t, lãi su t áp d ng… 14. Tính chính xác, S đánh giá Đ i v i các kho n vay có g c ngo i t (1): Ki m tra vi c áp d ng t giá quy đ i, xác đ nh và h ch toán chênh l ch t giá đ i v i các nghi p v phát sinh trong kỳ và s d cu i ư kỳ. 15. S trình bày và công b Ki m tra vi c phân lo i và trình bày các kho n vay trên BCTC, ki m tra vi c phân lo i vay dài h n đ n h n tr ế D. K T LU N Theo ý ki n c a tôi, trên c s các b ng ch ng thu th p đ c t vi c th c hi n các th t c trên, các m c ế ơ ở ượ ủ ụ ch ng trình ki m toán đã đ t đ c, ngo i tr các v n đ sau: ươ ượ
Image of page 3
E130 Tên Ngày Ng i l p CT ườ t c ki m toán ủ ụ N/A E112 E112 E120 Ng i soát xét ườ 1 Ng i soát xét ườ 2 đánh giá đ y đ , chính xác, đúng niên đ ; và trình Ng i ườ th c hi n Tham chi u ế Tham chi u ế
Image of page 4
E112 E121 N/A E144 N/A E112 E147 E147 E147
Image of page 5
E147 E111 a KTV]. N/A vì không p/s N/A vì không p/s N/A vì không p/s N/A vì không p/s c tiêu ki m toán trình bày ph n đ u c a
Image of page 6
CÔNG TY TNHH Ki M TOÁN APC Ng i l p ườ Ng i soát xét 1 ườ N i dung: Ng i soát xét 2 ườ M c tiêu: S trình bày và công b Ngu n: Công vi c th c hi n: K t qu ế K t lu n: ế Tên khách hàng: Công Ty C Ph n S n Xu t Th ng M i Hitexco ươ Đà N ng Ngày k t thúc kỳ k toán: ế ế 31/12/2018
Image of page 7
E111 Tên Ngày
Image of page 8
E112 CÔNG TY TNHH Ki M TOÁN APC Tên Ng i l p ườ Ng i soát xét 1 ườ N i dung: Ng i soát xét 2 ườ M c tiêu: Tính chính xác Ngu n: Công vi c th c hi n: K t qu ế K t lu n: ế Tên khách hàng: Công Ty C Ph n S n Xu t Th ng ươ M
Image of page 9
Image of page 10

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 20 pages?

 • Summer '18
 • mr Phuong

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture