te pranoje pagesën me këste te detyrimit tatimor duke hartuar ne kete rast një

Te pranoje pagesën me këste te detyrimit tatimor

This preview shows page 23 - 24 out of 24 pages.

te pranoje pagesën me këste te detyrimit tatimor duke hartuar ne kete rast një marrëveshje me shkrim e cila nënshkruhet nga drejtori i drejtorisë rajonale te tatimeve dhe nga personi i tatueshëm. 23
Image of page 23
Pranimi i pagesës me këste te një detyrimi tatimor te papaguar, nga administrata tatimore, do te thotë se gjate periudhës për te cilën është rene dakord për pagimin me këste, ndaj tatimpaguesit nuk mund te merren masat e mbledhjes me force te detyrimeve tatimore te përcaktuara ne Ligj. Këto masa duhet te merren vetëm pasi ka përfunduar afati për te cilin është pranuar pagesa me këste ose pas datës se zgjidhjes se marrëveshjes se pagesës me këste. Pagesa me këste nuk mund te pranohet për një periudhe me te gjate se fundi i vitit te ardhshëm kalendarik pas momentit te hartimit te marrëveshjes. Nënshkrimi i një marrëveshje për pagesën me këste te një detyrimi tatimor, nuk ndërpret llogaritjen e kamatëvonesave për mos pagim ne afat te detyrimit tatimor. Në rastet kur një tatimpagues, për çfarëdo arsye, rezulton me një mbipagesë të një detyrimi tatimor apo të kontributeve të sigurimeve shoqërore e shëndetësore, shuma e mbipagesës kalon për pagesën e detyrimeve të papaguara sipas radhës së mësipërme të pagesave. 24
Image of page 24

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 24 pages?

 • Fall '15

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes