zwiedzania Zabytkowej Kopalni Guido czy te\u017c Sztolni Kr\u00f3lowej Luizy w Zabrzu

Zwiedzania zabytkowej kopalni guido czy też sztolni

This preview shows page 12 - 14 out of 15 pages.

zwiedzania Zabytkowej Kopalni Guido czy też Sztolni Królowej Luizy w Zabrzu (obiekty te 19 Uchwała nr XXXI/341/16 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Zabrze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 rok. 20 Projekt był współfinansowany z Funduszu Spójności. 21 , 22.03.2017.
Image of page 12
Wpływ partycypacji obywatelskiej… 363 zaliczane są do tzw. pereł turystyki przemysłowej na Śląsku) 22 . W efekcie powyższych działań na koniec projektu do sieci kanalizacyjnej przyłączonych było niemal 100% mieszkańców Zabrza. Ponadto miasto zostało laureatem konkursu na Eco -Miasto 2015 w kategorii gospodarka wodna, organizowanym przez Ambasadę Francji w Polsce . W Zabrzu dużą wagę przywiązuje się także do ekonomii społecznej, której ideą jest łąc zenie cel ów społecznych i ekonomicznych. W 2016 r oku w konkursie „Gmina przyjazna ekonomii społecznej” Zabrze otrzymało drugą nagrodę. Laureatami konkursu są gminy najbardziej zaangażowane w rozwój sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim, które najaktywniej wspierają i współpracują z podmiotami tej sfery. W marcu 2017 roku Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej we współpracy z Urzędem Miejskim zorganizowała w Zabrzu konferencję pn. „Ekonomia społeczna – dobr a perspektywa, dobra praktyka”, która mia ła służyć wymianie doświadczeń i dobrych praktyk między fundacjami, spółdzielniami oraz stowarzyszeniami 23 . 4. Podsumowanie W ostatnich latach obserwuje się wzrost znaczenia tematu partycypacji obywatelskiej i ro li mieszkańców w rozwoju miast. Polityka miejska coraz częściej ujmowana jest w nurcie współrządzenia opartego na partnerstwie wielu aktorów lokalnych. Wydaje się, że po długim okresie zaniedbań w tym obszarze władze samorządowe w Polsce coraz szerzej otwierają „drzwi urzędów” dla swoich mieszkańców. Ważne jest, aby takie działanie wynikało z rzeczywistej świadomości znaczenia kapitału społecznego w procesie zrównoważonego rozwoju miast, a nie jedynie z polityki „ politycznej poprawności”. Współdziałanie wielu partnerów w mieście i zarządzanie p artycypacyjne jest bowiem kluczowym warunkiem rozpoznania potrzeb mieszkańców i działań w kierunku poprawy jakości życia. Stanowi niezbędny element zrównoważonego rozwoju. Jak zostało wskazane, znaczenie współudziału mieszkańców w procesie rozwoju lokalneg o jest ważnym tematem debaty publicznej w Polsce . Jednakże zauważyć można, że na pozytywną atmosferę wokół partycypacji cieniem kładą się jej efekty. Zasięg przebicia się dyskusji o roli mieszkańców na grunt działań praktycznych uznać można za niezadow alaj ący. Ponadto efekty realizowanych działań często są dla mieszkańców rozczarowujące. Wynika to czasem z braku dostatecznej świadomości procesu partycypacji i kierowania się poprawnością polityczną przy podejmowaniu decyzji o jego podjęciu, a czasem z braku przemyślanej strategii partycypacji i błędów organizacyjnych. 22 ,
Image of page 13
Image of page 14

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 15 pages?

 • Summer '20
 • Dr joseph

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture