Đánh giá mức độ thích ứng nghền ghiệp của sinh viên trường cao đẳng sư phạm Sơn La.doc

I ẽ ố ắ ọ ể ở ữ ề ọ ng i ườ mu n

Info icon This preview shows pages 121–125. Sign up to view the full content.

i ng i ườ ”, “ mu n đem s c mình ph c v quê h ng ươ ”, “ đ c giáo d c con em ượ vùng cao ”, “ qua đ t th c t p em th y yêu ngh h n, th y ngành h c phù ơ h p v i mình h n ơ ” (Phi u ế s 31, 32, 41, 48, 50, 51), ho c “ ch n ngh s ư ph m vì nó phù h p v i vùng quê ”, “ là ngh mà em tâm huy t và phù h p ế v i mình nh t ”, “ yêu thích ngành s ph m và mu n truy n đ t nh ng hi u ư bi t cho m i ng i xung quanh ế ườ (phi u Phi u s 4, 11, 25). Tuy nhiên, v n còn khá nhi u sinh viên “phân ế ế vân”, ho c “không ch n ngành s ph m” n u có c h i đ c ch n l i và ư ế ơ ượ mu n “đ c chuy n sang ngành h c khác”. Lý do mà các em đ a ra đó là ượ ư Không thích ngành s ư ph m, thích h c qu n tr kinh doanh ”, “ phân vân vì s h c ngành khác khó tìm đ c vi c làm h n ượ ơ ”, “ mu n chuy n sang ngành h c khác, vì ngành s ph m không ph i là c m , nguy n v ng c a em ư ướ ơ ”, mu n chuy n vì trong th i gian h c t p tr ng cao đ ng em th y mình ườ ch a th c s t tin trong vi c gi ng d y sau này ư ự ự ” (Phi u s ế 33, 52). Các gi ng viên cũng cho bi t m t s sinh viên đã vào h c tr ng CĐSP S n La ế ườ ơ nh ng v n có “ý đ nh thi vào ngành khác, tr ng khác” ư ườ Nhìn chung, các em đã có s tìm hi u v ngh và lý do các em “v n ch n ngành s ph m” mà “không mu n chuy n sang ngành h c khác” là ư phù h p v i b n thân các em và đi u ki n th c ti n c a đ a ph ng. Vi c ươ l a ch n đúng đ n này giúp các em yên tâm h c t p, có m c đích ph n đ u rõ ràng đ đ t đ c k t qu cao trong h c t p. Tuy nhiên, v n còn nhi u ượ ế em ch a tích c c tìm hi u các thông tin liên quan đ n nhà tr ng, đ n ư ế ườ ế ngành s theo h c nên vi c ch n ngành h c c a các em ch a th c s phù ư h p. Chính vì v y mà các em v n ch a yên tâm, “mu n chuy n sang ngành ư h c khác” và ch a t p trung vào vi c h c t p c a mình, kém thích ng v i ư môi tr ng h c t p ườ
Image of page 121

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

54
Image of page 122
tr ng cao đ ng. ườ D a vào đi m trung bình, đ l ch chu n và cách tính các ch s T NN, chúng tôi thu đ c k t qu v các m c đ T NN th hi n Ư ượ ế Ư TTNN c a sinh viên nh sau: ư
Image of page 123

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

S li u bi u đ 3.1 cho th y: Sinh viên có m c đ
Image of page 124
Image of page 125
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '15

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern