nguphap_ta_0353

This wonder drug will help people to recover more

Info iconThis preview shows pages 87–89. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This wonder drug will help (people to ) recover more quickly. N ế u tân ng c a help và tân ng c a ñộ ng t sau nó trùng h p v i nhau, ng ườ i ta s b tân ng sau help và b luôn c to c a ñộ ng t ñằ ng sau. The body fat of the bear will help (him to ) keep him alive during hibernation. 25.7 Ba ñộ ng t ñặ c bi t: see, watch, hear ð ó là nh ng ñộ ng t mà ng ngh ĩ a c a chúng s thay ñổ i ñ ôi chút khi ñộ ng t sau tân ng c a chúng các d ng khác nhau. + To see/to watch/ to hear sb/sth do sth (hành ñộ ng ñượ c ch ng ki ế n t ñầ u ñế n cu i) I heard the telephone ring and then John answered it. + To see/to watch/ to hear sb/sth doing sth (hành ñộ ng không ñượ c ch ng ki ế n tr n v n mà ch m t th i ñ i m) I heard her singing at the time I came home. 26. Câu ph c h p và ñạ i t quan h Ti ế ng Anh có 2 lo i câu: - Câu ñơ n gi n : là câu có 1 thành ph n và ch c n nh ư v y câu c ũ ng ñ ã ñủ ngh ĩ a. - Câu ph c h p : là lo i câu có 2 thành ph n (2 m nh ñề ) chính/ph n i v i nhau b ng m t t g i là ñạ i t quan h .
Background image of page 87

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
S ư u t m và thi ế t k ế b i Ph m Vi t V ũ - 88 – Tr ườ ng ðạ i H c Kinh T ế ð à N ng 26.1 That và which làm ch ng c a m nh ñề ph ñứ ng ñầ u câu ph , thay th ế cho danh t b t ñộ ng v t ñứ ng tr ướ c nó và ñ óng vai trò ch ng c a câu ph . Trong tr ườ ng h p này không th l ượ c b that ho c which : We bought the stereo that had been advertised at a reduced price. (We bought the stereo. It had been advertised at a reduced price) 26.2 That và which làm tân ng c a m nh ñề ph Nó thay th ế cho danh t b t ñộ ng v t ñứ ng tr ướ c nó, m ñầ u câu ph nh ư ng ñ óng vai trò tân ng trong câu ph . Trong tr ườ ng h p này có th l ượ c b that ho c which : George is going to buy the house ( that ) we have been thinking of buying . (George is going to buy a house. We have been thinking of buying it .) Ng ườ i ta dùng that ch không dùng which khi: + ðứ ng tr ướ c nó là m t tính t so sánh b c nh t + danh t That is the best novel that has been written by this author. + Khi ñằ ng tr ướ c nó là m t s các ñạ i t phi ế m ch nh ư all, some, any, anything, everything, much, little, nothing v.v. .
Background image of page 88
Image of page 89
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page87 / 129

This wonder drug will help people to recover more quickly N...

This preview shows document pages 87 - 89. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online