Fatura tatimore përgatitet n� jo m� pak se dy kopje Kur furnizuesi i mallrave

Fatura tatimore përgatitet n? jo m? pak se dy kopje

This preview shows page 10 - 12 out of 24 pages.

Fatura tatimore përgatitet në jo më pak se dy kopje. Kur furnizuesi i mallrave apo shërbimeve e gjykon të nevojshme ose kur dispozitat e legjislacionit tatimor e kërkojnë një gjë të tillë, fatura lëshohet në më shumë se dy kopje. Kopjen origjinale të faturës tatimore të shitjes e merr dhe e ruan kurdoherë blerësi, pasi vetëm kopja origjinale i jep të drejtë atij për të kredituar TVSH (kur është rasti) dhe për të justifikuar shpenzimet e zbritshme të biznesit për efekt të tatimit mbi fitimin apo të tatimit të thjeshtuar mbi fitimin të biznesit të vogël”. Fatura tatimore përmban numrin rendor, numrin serial, numrin e identifikimit të tatimpaguesit, datën dhe vendin e lëshimit, emrin dhe adresën e palëve, datën e transportit dhe emrin e transportuesit, emërtimin e mallit apo shërbimit, çmimin për njësi (kur është rasti) dhe vleftën e plotë të shitjes dhe, nëse është rasti, rritjet ose zbritjet e tjera të zbatuara, si dhe shumat e totale cilado qoftë mënyra e likuidimit të faturës. Personat e tatueshëm, subjekte të tatimit mbi vlerën e shtuar apo të tatimit mbi fitimin, janë të detyruar që për çdo furnizim mallrash apo shërbimesh të lëshojnë faturë me TVSh. Në rastet kur një person i tatueshëm furnizon një sasi të konsiderueshme artikujsh në të njëjtën kohë e për të njëjtin klient dhe është i pamundur regjistrimi i këtyre artikujve në një faturë të vetme, ai mund ti bashkëngjisë kësaj fature listën e artikujve të furnizuara, e cila përmban të dhënat e furnizuesit 10
Image of page 10
dhe blerësit, emërtimet, njësinë, sasinë dhe vleftën e çdo artikulli, datën e transaksionit dhe nënshkrimin e palëve. Fatura tatimore e lëshuar në këtë rast përmban vleftën totale të transaksionit të kryer. Mallrat e shitura, transportuara apo blera pa dokument tatimore (faturë tatimore ose faturë shoqërimi) konfiskohen. Personi i tatueshëm është i detyruar të mbajë regjistrime dhe të përdorë dokumentacionin tatimor në përputhje me dispozitat e legjislacionit tatimor. Një person i tatueshëm qe ushtron veprimtari ekonomike e tregtare dhe është subjekt i tatimit mbi vlerën e shtuar apo i tatimit mbi fitimin , kur kryen një furnizim mallrash apo shërbimesh, ne momentin e furnizimit, është i detyruar te lëshojë fature tatimore te TVSH-së në lidhje me atë furnizim për çdo person të tatueshëm që merr furnizimin. Personi i tatueshëm që merr furnizimin mund të jetë një person tjetër i tatueshëm subjekt i tatimit mbi vlerën e shtuar apo i tatimit mbi fitimin, një person i tatueshëm subjekt i taksës vendore mbi biznesin vogël si dhe një organizate jofitimprurëse, fondacion, njësi zbatimi projektesh, ent publik kombëtar apo vendor, organizate politike apo çdo organ tjetër i ngjashëm me to. Personi i tatueshëm shitës me pakice, subjekt i tatimit mbi vlerën e shtuar apo i tatimit mbi fitimin, është i detyruar gjithashtu, përveç kuponit tatimor, të lëshojë një faturë tatimore me TVSH, kur vlera e çdo furnizimi të kryer për blerësin, pavarësisht nga statusi i këtij te fundit, është me e madhe se 40 000 lekë, përfshirë TVSH.
Image of page 11
Image of page 12

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 24 pages?

 • Fall '15

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes