Ang mga wikang opisyal sa mga rehiyon ay magsisilbing pantulong sa mga wikang

Ang mga wikang opisyal sa mga rehiyon ay magsisilbing

This preview shows page 11 - 13 out of 23 pages.

Ang mga wikang opisyal sa mga rehiyon ay magsisilbing pantulong sa mga wikangpanturo roon. Dapat itaguyod ng kusa at opsyonal ang Kastila at Arabic.”Sinasabi lamang nito na ang Filipino at Ingles ang mga wikang opisyal nadapat gamitin sa komunikasyon at pagtuturo sa mga paaralan. Kaya Filipino angwikang ginagamit bilang midyum ng sa pagtuturo sa mga asignaturang maykinalaman sa kultura at pagpapahalagang Pilipino (Filipino, Edukasyon ngPagpapakatao at Araling Panlipunan) at Ingles naman sa natitira pa (Mathematics,Science, MAPEH at English). Nauungkat lamang muli ang usapin sa wikang Filipino kapag pinagmasdan angpinakabagong dalawampung pisong papel na inilabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Nakasaaddoon ang “Filipino as the National Language 1935” ngunit itinatanong ng ilan ang katumpakanng gayong pahayag.Sa bisa ng Saligang Batas ng 1935, ang Kongreso “ay inaatasang magpaunlad atmagpatibay ng pangkalahatang Pambansang Wika na batay sa isa sa mga umiiral na katutubongwika” (akin ang diin). Ibig sabihin, wala pa noong ahensiya ng pamahalaan na mangangasiwa omagpapalaganap ng mga patakaran hinggil sa pambansang wika. At wala pa ring napipili noong1935 kung aling katutubong wika ang magiging batayan ng pambansang wika.Mababatid lamang ang halaga ng pambansang wika kapag isinaalang-alang na angEspanyol at Ingles noon ay umiiral bilang mga opisyal na wika sa buong kapuluan. Ang sinipingprobisyon sa Saligang Batas ng 1935 ay ipinaglaban ng mga delegado sa KumbensiyongKonstitusyonal na hindi Tagalog.Sa mensahe ni Pang. Manuel L. Quezon sa Unang Pambansang Asamblea noong 27Oktubre 1936, sinabi niyang hindi na dapat ipaliwanag pa, na ang mga mamamayang may isangnasyonalidad at isang estado ay “dapat magtaglay ng wikang sinasalita at nauunawaan ng lahat.”Lalong pinalakas ang edukasyong bilinggwal sa Pilipinas sa tadhana ng Artikulo XIV,Seksyon 7 ng Saligang Batas ng 1987. Isinaad dito na sa mga layuning pangkomunikasyon atpagtuturo, ang mga wikang opisyal ng Pilipinas ay Filipino at Ingles, hangga't hindi binabago ngbatas. At bilang pag-alinsunod sa Saligang Batas ng 1987, pinagtibay ang KautusangPangkagawaran Big. 52, seryeng 1987, hinggil sa patakarang edukasyong bilinggwal nanaglalayong makapagtamo ng kahusayan sa pagtuturo ng wikang Filipino at Ingles at magamitding itong midyum ng pagtuturo sa lahat ng antas ng paaralan. Tungkulin ang patakarang edukasyong bilinggwal na pahusayin ang pagkatuto sapamamagitan ng dalawang wika (Filipino at Ingles) upang matamo ang mataas na uri ngedukasyon gaya ng hinihingi ng konstitusyoug 1987; palaganapin ang Filipino bilang wika ngliterasi; paglinang at pagpapayabong ng Filipino bilang linggwistikong sagisag ng pambansangpagkakaisa at pagkakakilanlan; at patuloy na intelektwalisasyon ng wikang Filipino. Pino angIngles at bilang di-eksklusibong wika ng agham at teknolohiya.
Background image
Samantala, ang wikang panrehiyon o ang mga pangunahing wika ang tumutulong sapagtuturo upang magtagumpay sa mga paaralan katulong ng mga opisyal na wikang Filipino atIngles. Ang Kastila at Arabic ay pamimilian lamang kung gustong gamitin sa pakikipagtalastasan
Background image
Image of page 13

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 23 pages?

 • Summer '16
 • A

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture