Hrituleac-Ceobanu-Dimensiuni-ale-rezilientei-psihologice.pdf

Construiesc o perspectiv ă pozitiv ă cu privire la

Info icon This preview shows pages 174–175. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
construiesc o perspectiv ă pozitiv ă cu privire la planurile din via ț a lor din viitor. Fiind vorba de o abordare centrat ă pe influen ț a interac ț iunii dintre persoane care sunt din aceea ș i familie se poate dezvolta ideea conform c ă reia exist ă diferen ț e între tipurile de cupluri atunci când se face referire la componen ț a unui astfel de grup mic. Cu alte cuvinte, rela ț iile romantice de lung ă -durat ă în care nu exist ă copii difer ă complet de cele în care exist ă deja un copil sau mai mul ț i. Extinzând aceast ă perspectiv ă , se pare c ă structura familial ă are un impact asupra tipurilor de obiective asumate pentru viitor. Pornind de la ideea c ă definirea obiectivelor este de fapt de natur ă educa ț ional ă (ex. luarea deciziilor, consilierea în carier ă ), autorii unui studiu educa ț ional ajung la concluzia c ă exist ă diferen ț e între tipurile de obiective urm ă rite de-a lungul timpului (Davids ș i Roman 2013). Ipoteza de baz ă a acestui studiu face referire mai ales la rolul salient al structurii familiale în ceea ce prive ș te urm ă rirea unui anumit tip de obiective. Obiectivele acestei cercet ă ri sunt de fapt interesul pentru a determina tipul de obiective urm ă rite, compara ț ii între elevii care au fost crescu ț i de ambii p ă rin ț i sau doar de unul dintre p ă rin ț i. Rezultatele sunt totu ș i sensibile ș i la specificul ș i condi ț iile de trai ale acestora, tendin ț a predominant ă fiind de a urm ă ri în viitor obiective care fac referire la starea financiar ă a acestora. Lista acestor tipuri de obiective fac referire ș i la cele de dezvoltare personal ă , de rela ț ionare ș i de s ă n ă tate. A ș adar, obiectivele motivate extrinsec domin ă popula ț ia studiului, si nu cele intrinseci. Cu toate acestea, diferen ț e exist ă între tipurile de structuri familiale, în sensul c ă elevii care provin dintr-o familie cu un singur p ă rinte sunt ș i cei care pun accent mai mult pe obiectivele de tipul intrinsec. Dezvoltând ideea identific ă rii sociale, exist ă studii în literatura de specialitate care aduc în prim plan faptul c ă identificarea rela ț ional ă poate conduce spre integrarea personal ă a unor roluri sociale specifice nivelului individual ș i celui de grup (Sluss ș i Ashforth 2007). Cu alte cuvinte, aceast ă perspectiv ă sus ț ine c ă în baza unei leg ă turi emo ț ionale se pot transfera comportamente sau caracteristici personale ș i pot fi f ă cute alegeri care s ă fie în interesul men ț inerii unei rela ț ii. Dup ă cum se observ ă , exist ă o serie de factori implica ț i în definirea unor obiective comune, la un nivel mai avansat - de planuri de via ță de cuplu, întrucât ele implic ă mult mai multe persoane din jur ș i sunt mai complexe. Dac ă obiectivele persoanele pot fi reduse la activit ăț i cât mai mici care s ă intensifice starea de bine, cele de cuplu nu pot fi reduse prea u ș or la activit ăț i simple, ele fiind mai mereu
Image of page 174

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 175
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern