Động lực indonesia dành cho vụ hoán đổi

Info icon This preview shows pages 115–118. Sign up to view the full content.

Động lực Indonesia dành cho vụ hoán đổi lần này là để trang bị cho quốc gia này một lớp bảo vệ bổ sung trong trường hợp đồng Rupiah mất giá nhanh như vào cuối năm ngoái.
Image of page 115

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Trang 106 PHỤ LỤC NTH: Lâm Xiêm Dung A NHDKH: PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt octastar4 Giá trị nợ được điều chỉnh Là khoản tiền nợ của Indo được các chủ nợ đồng ý cho hoán đổi hay kéo dài kỳ hạn nợ thông qua câu lạc bộ Paris and London. octastar4 Tái nợ Là hoạt động được thực hiện bởi cả người đi vay và người cho vay, thỏa thuận đi đến kết quả là làm giảm bớt gánh ngặn nợ cho người đi vay. Đó có thể là tổ chức lại cơ cấu nợ (kỳ hạn, lãi suất) hoặc giảm nợ.
Image of page 116
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Trang 107 PHỤ LỤC NTH: Lâm Xiêm Dung A NHDKH: PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt PHỤ LỤC 3 vineleafboldnevineleafboldne . octastar4 . vineleafboldnwvineleafboldnw CÁC BƯỚC TRONG CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ NỢ NƯỚC NGOÀI CỦA CHÍNH PHỦ INDONESIA Chính Phủ Indo đã phân chia thực hiện quản lý nợ nước ngoài theo 6 bước sau: Lập kế hoạch, đàm phán, ký kết, giải ngân, hoàn trả, báo cáo và giám sát. octastar4 Lập kế hoạch: Chính Phủ dự kiến những nhu cầu vốn bên ngoài để tài trợ cho khoảng trống trong ngân sách chính phủ. Giai đoạn này bao gồm: số lượng, nguồn, dự án cần tài trợ là gì? Vấn đề này do Bộ Tài Chính và Bộ Đầu Tư đảm nhiệm. octastar4 Đàm phán: Do Bộ Tài Chính và Ngân Hàng Trung Ương thực hiện toàn bộ quy trình đàm phán. octastar4 Ký kết: Đại diện cho Chính Phủ Indo, Bộ Tài Chính sẽ thực hiện với Ngân Hàng Trung Ương. octastar4 Giải ngân: Thông thường bao gồm 4 dạng: thư tín dụng, chị trả trực tiếp, hoàn trả thông qua một tài khoản đặc biệt. Quy trình này tham gia bởi Bộ Tài Chính, Ngân Hàng Trung Ương, và các Bộ ngành khác có liên quan. octastar4 Hoàn trả: Do Ngân Hàng Trung ương thực hiện theo bản thảo kế hoạch hoàn trả đã được soạn thảo sẵn và theo hướng dẫn của Bộ Tài Chính. octastar4 Hệ thống báo cáo và giám sát: Ngân Hàng Trung ương và Bộ Tài Chính san sẻ trách nhiệm và công việc cùng nhau. Ngoài những công việc này, trong thực tế, ngân hàng Trung ương đảm nhận nhiều trọng trách khác trong việc quản lý nợ ngoài. Bao gồm: cho lời khuyên chính sách quản lý nợ công nước ngoài, ghi nhận và duy trì thống kê nợ nước ngoài bao gồm cả nợ nước ngoài của khu vực tư nhân, dự thảo hợp đồng vay mượn, đàm phán. Ví dụ: Paris club, London Club, thực hiện hoàn trả và phổ biến thông tin về tình hình nợ.
Image of page 117

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 118
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Fall '18
 • Thang

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern