{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Không dùng should trong tr ườ ng h ợ p này o

Info iconThis preview shows pages 97–99. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
(không dùng should trong tr ườ ng h p này). o May + S + link verb + adj ho c May + S + verb + complement (C u chúc cho). May you both very happy: Chúc các b n bách niên giai lão. May the conference be successful: Chúc h i ngh thành công r c r . Long may she live to enjoy her good fortune: Chúc cho nàng s ng lâu ñể h ưở ng v n may c a nàng. If need be = If necessary = N ế u c n If need be, we can take another road. Dùng v i ñộ ng t to be, b to sau if ñể ch m t s gi ñị nh ch ư a ñượ c phân ñị nh rõ ràng là ñ úng hay sai. If that be right, then it would be no defence for this man to say he's innocent. Let it be me: Gi s ñ ó là tôi, giá ph i tay tôi. - Husband: Let it be me. - Wife (suddenly appearing) : If that be you, what would you do. Be that as it may... = whether that is true or not... = Cho dù là ph i th ế hay không. Be that as it may, you have to accept it. Then so be it: C ph i v y thôi. If we have to pay $2,000, then so be it (thì c ph i tr thôi) Câu gi ñị nh dùng v i it + to be + time o It's time (for sb) to do smt : ñ ã ñế n lúc ai ph i làm gì (Th i gian v a v n, không mang tính gi ñị nh). It's time for me to get to the airport: ð ã ñế n lúc tôi ph i ra sân bay. o It's time (hightime/about time) (for sb) did smt : ñ ã ñế n lúc mà (th i gian ñ ã tr , mang tính gi ñị nh) It's time I got to the airport It's hightime the city government did smt to stop the traffic jam. 31. L i nói bao hàm (inclusive) ð ó là l i nói g p hai ý trong câu làm m t thông qua m t s các c m t . Hai thành ph n trong câu ph i t ươ ng ñươ ng nhau v m t t lo i: danh t v i danh t , tính t v i tính t , ...
Background image of page 97

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
S ư u t m và thi ế t k ế b i Ph m Vi t V ũ - 98 – Tr ườ ng ðạ i H c Kinh T ế ð à N ng 31.1 Not only ..... but also (không nh ng ... mà còn) Robert is not only talented but also handsome . (adjective-adjective) He writes not only correctly but also neatly . (adverb-adverb) She can play not only the guitar but also the violin . (noun-noun) She not only plays the piano but also composes music. (verb-verb) Thành ph n sau but also th ườ ng quy ế t ñị nh thành ph n sau not only. Incorrect : He is not only famous in Italy but also in Switzerland . Correct : He is famous not only in Italy but also in Switzerland . 31.2 As well as (v a ... v a ...) C ũ ng gi ng nh ư c u trúc trên, các thành ph n ñằ ng tr ướ c và ñằ ng sau c m t này ph i t ươ ng ñươ ng v i nhau.
Background image of page 98
Image of page 99
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}