Objektivat strategjik� u zbërthyen rezultate t� pritshme ndërsa për secilin

Objektivat strategjik? u zbërthyen rezultate t?

This preview shows page 68 - 70 out of 116 pages.

fushat tematike u përcaktua një objektiv strategjik. Objektivat strategjikë u zbërthyen në rezultate të pritshme, ndërsa për secilin rezultat u definuan aktivitetet e mundshme, si dhe treguesit e suksesit. Për këtë qëllim u mbajtën dy punëtori të grupit bërthamë, dy punëtori të nëngrupeve dhe një e grupit plenar. Edhe rezultati i kësaj faze u përmblodh në një dokument të hartuar nga Grupi Bërthamë. 3. Hartimi i draftit të PSAK-ut u bë duke shfrytëzuar punën e bërë në dy fazat e para. Ky draft reflekton të gjitha ndryshimet që janë sugjeruar nga grupi bërthamë në përfundim të fazës se dytë të planifikimit. 4. Më 5 maj 2016 u mbajt një konferencë kombëtare ku u diskutua drafti i PSAK-ut. Mbi 100 pjesëmarrës që përfaqësonin të gjithë sektorët relevantë të qeverisë, institucionet arsimore, shoqërinë civile, partnerët zhvillimorë dhe palët tjera me interes dhanë vërejtjet dhe sugjerimet e veta në lidhje me dokumentin e PSAK-ut, të cilat u konsoliduan në një draft të ri nga grupi i ekspertëve. 5. Më 21 dhe 22 maj u mbajt një punëtori me Grupin Bërthamë, në përbërje të zgjeruar, ku u shqyrtuan komentet nga konferenca dhe u bënë ndryshimet e fundit në draftin e dokumentit të PSAK-ut, me përjashtim të ndryshimeve në fushën e arsimit dhe aftësimit profesional të cilat u bënë dy javë më vonë, pas një punëtorie të veçantë të grupit të punës për këtë objektiv. Ndërkohë, u përfshinë në versionin e radhës edhe komentet e dhëna me shkrim nga OSBE dhe Këshilli i Evropës. Po ashtu, në këtë periudhë u finalizuan edhe treguesit e suksesit të cilët u diskutuan me Grupin Bërthamë dhe strukturat tjera brenda MAShT-it. 6. Procesi i planifikimit buxhetor u zhvillua gjatë qershorit të vitit 2016. Gjatë kësaj periudhe u organizuan dy punëtori planifikimi me pjesëmarrjen e Grupit Bërthamë në përbërje të zgjeruar. Paralelisht me këtë proces u hartua edhe plani i zbatimit të PSAK-ut për periudhën 2017-2021. 7. Versioni final i dokumentit të PSAK-ut u hartua gjatë korrikut të vitit 2016 në bazë të udhëzimeve të dhëna nga Grupi Bërthamë. Në këtë fazë u bënë disa shkurtime dhe riorganizime të pjesëve të dokumentit.
Image of page 68
15 3. Konteksti Ritmi i ndryshimeve me të cilat ballafaqohen të gjitha shoqëritë në shekullin XXI paraqet një sfidë të madhe për qeveritë dhe planifikuesit në të gjitha nivelet. Askund tjetër nuk është kjo më e vërtetë sesa në fushën e arsimit dhe të aftësimit që kanë përgjegjësi, si në aspektin ekonomik ashtu edhe në aspektin humanitar, për të lehtësuar zhvillimin e qytetarëve. Nëse duam që sektori i arsimit dhe aftësimit të jetë në gjendje të ju përgjigjet në mënyrë efektive ndryshimeve të mjedisit, është e një rëndësie të jashtëzakonshme që ata të cilët udhëheqin me zhvillimin e strategjisë të kenë njohuri solide rreth kontekstit të jashtëm dhe të brendshëm në të cilin veprojnë. Për këtë arsye, gjatë procesit të zhvillimit të PSAK-ut 2017-2021, vëmendje e konsiderueshme i është kushtuar analizës së kontekstit për të cilin është përgatitur plani i ri. 3.1. Sfidat dhe mundësitë në mjedisin aktual Analiza e faktorëve të jashtëm që ndikojnë në zhvillimin e PSAK-ut 2017-2021 nxori disa përfundime interesante. Gjatë diskutimeve në Grupin Bërthamë doli se pjesa më e madhe e faktorëve të
Image of page 69
Image of page 70

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 116 pages?

  • Spring '19
  • Arber Berisha

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture