Алдаршсан лондон нью йоркийн

Info icon This preview shows pages 10–11. Sign up to view the full content.

алдаршсан Лондон Нью - Йоркийн хэд хэдэн банкны эзэд , зуучдаас Каупервудад захидал авчраад Лондоны газар доорх зам барих саналыг түүнд гаргажээ . Лондоны төвийн Черикг - кросс өртөөнөөс саяхан орон сууцны том хороолол болж хувирсан Хэмптэд өртөө хүртэл дөрөв , таван бээр урт газар доогуурх төмөр зам барих төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхийн тул арван мянган фунт стерлинг цахилгаан тээврийн нийгэмлэгт ( хотын тээврийг өргөжүүлэх зорилгоор байгуулагдсан английн кампани ) оруулж түүний хувь нийлүүлэгч нь болоод тэд төдий л удаагүй ажээ . Энэ барилгын заавал биелүүлэх болзлын нэг бол газар доогуур баригдах шинэ шугам Черинг - Кроссын өртөөг шууд харьцаагаар ( тивтэй английг холбох үндсэн судас болсон английн өмнөт болон зүүн өмнөт нутгийг үйлчилж байсан төмөр замын эцсийн буудлыг ) Юстон Стейшнтэй ( Шотландтай Английг холбон баруун хойт нутгийг үйлчилж байсан төмөр замын эцсийн буудал ) холбох ёстой байв . Цахилгаан Тээврийн Нийгэмлэг хувь нийлүүлсэн хөрөнгөнд гучин мянган фунт стерлинг оруулаад байгаа гэж ноён Гривс , Хеншоу хоёр каупервудад ярьжээ . Тус кампани шинэ шугам барих , түүнийг ашиглах , хувийн өмч болгох эрхийн акт баримтыг парламентын хоёр танхимаар оруулан авч амжжээ . Гэвч тус нийгэмлэг тавьсан зорилгодоо бүрэн хүрэхийн тул нэлээд их мөнгийг нэг хэсэг хүнийг худалдан авахад биш , харин Гривс , Хеншоу нарын битүү дохио өгснөөр ( тэднийг Каупервуд сайн ойлгож , бусад хүмүүс ч учрыг мэдсэн бололтой ) комиссын нөлөө бүхий хүмүүсээс ивээл дэмжлэг олж чадах янз бүрийн аргатай хүн олох хэрэгцээнд английн олон нийтээс парламентын талаар баримталдаг бодол санааг үл хайхран зарцуулах хэрэгтэй болжээ .
Image of page 10

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 11
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Fall '17
 • Salman

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern