Course Hero Logo

Matapos mapukaw ng nobelang ito ang iyong isip at

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 40 - 43 out of 63 pages.

Matapos mapukaw ng nobelang ito ang iyong isip at puso. Ikaw ayinaasahan nang:natutukoy ang mahalagang pangyayari/tagpo ng bawat akdang pampani-tikang inaralnaipaliliwanag ang napiling akdang pampanitikan;nakasusulat ng reaksyong papel patungkol sa mga dapat o hindi dapattaglayin ng kabataang Asyano.TUKLASIN NATINPanuto:Unawaing mabuti ang larawan.40VS.
Babaeng ModernoBabaeng ModernoBabaeng TradisyonalGabay na Katanungan1.Kung ikaw ay isang babae, alin ang iyong pipiliin. Maging babaeng moderno omaging babaeng tradisyonal? Ipaliwanag.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ating munang alisin ang balakid sa iyong isipan upang lubos mongmaunawaan ang aralin. Nasa ibaba ang ilang talasalitaan na madalang molamang marinig ngunit makatutulong sa iyo upang mas maunawaan ang teskto.Paghahawan ng BalakidTALASALITAANEmansipasyonKalayaanRegentePinunoKumbensyonLugar na pinagpupulunganUmaalingawngawEcho/DumadagundongYabagLagapak ng paa sapaglakadTALAKAYIN NATINPanuto:Panoorin at unawaing mabuti ang isinasaad ng bidyo KayEstella Zeehandelaar- Agosto10, 2020.Sagutin ang mga tanong sa ibaba.Kay Estella ZeehandelaarSalin ni Ruth Elynia S. MabangloIbig na ibig kong makakilala ng isang “babaeng moderno,” iyong babaengmalaya, nakapagmamalaki’t makaakit ng aking loob! Iyong masaya, may tiwalasa sarili, masigla’t maagap na hinaharap ang buhay, puno ng tuwa at sigasig,41
pinagsisikapan hindi lamang ang sariling kapakanan at kaligayahan kundi mag-ing ang kabutihan ng buong sangkatauhan.Buong kasabikan kong sinasalubong ang pagdating ng bagong panahon;totoong sa puso’t isip ko’y hindi ako nabibilang sa daigdig ng mga Indian, kundisa piling ng aking mga puting kapatid na babae na tumatanaw sa malayong Kan-luran.Kung pahihintulutan lamang ng mga batas ng aking bayan, wala akongibig gawin kundi ang ipagkaloob ang sarili sa mga nagtatrabaho’t nagsisikap nabagong kababaihan ng Europe; subalit nakatali ako sa mga lumang tradisyonghindi maaaring suwayin. Balang araw maaring lumuwag ang tali at kami’ypawalan, ngunit lubhang malayo pa ang panahong iyon. Alam ko, maaaring du-mating iyon, ngunit baka pagkatapos pa ng tatlo o apat na henerasyon. Alam moba kung paano mahalin ang bago at batang panahong ito nang buong puso’tkaluluwa kahit nakatali sa lahat ng batas, kaugalian at kumbensyon ng sarilingbayan/ Tuwirang sumasalungat sa kaunlarang hinahangad ko para sa aking mgakababayan ang lahat ng mga institusyon namin. Wala akong iniisip gabi’t arawkundi ang makagawa ng paraang malabanan ang mga lumang tradisyon namin.Alam kong para sa aking sarili’y magagawa kong iwasan o putulin ang mga ito,kaya lamang ay may mga buklod na matibay pa sa alinmang lumang tradisyonna pumipigil sa akin; at ito ang pagmamahal na iniuukol ko sa mga pinagkakau-tangan ko ng buhay, mga taong nararapat kong pasalamatan sa lahat ng bagay.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 63 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
NoProfessor
Tags

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture