zyra duke përdorur rregullat e përcaktuara pa qene e nevojshme prezenca e

Zyra duke përdorur rregullat e përcaktuara pa qene

This preview shows page 22 - 24 out of 24 pages.

zyra, duke përdorur rregullat e përcaktuara, pa qene e nevojshme prezenca e mëtejshme ne vend tek personi i tatueshëm. Njoftimi i vlerësimit tatimor i përgatitur nga zyra, i dërgohet personit te tatueshëm me nënshkrimin e drejtorit te drejtorisë rajonale te tatimeve. Vlerësimi tatimor i administratës tatimore, i bere nga zyra, bie poshtë dhe anulohet sapo personi i tatueshëm te rregulloje situatën e tij, duke lejuar dhe krijuar kushtet e nevojshme për ushtrimin e kontrollit tatimor. Anulimi shoqërohet kurdoherë me zbatimin e penaliteteve përkatëse (përfshirë dënimin për moslejim kontrolli) dhe detyrimin për pagimin e tyre. E drejta për përdorimin e mënyrave alternative ne vlerësimin e detyrimeve tatimore, që nuk mund te behet direkt nga zyra përdoret ne rastet e mëposhtme : 1. Kur gjate një kontrolli tatimor te kryer nga drejtoria rajonale e tatimeve, rezulton se personi i tatueshëm ka paraqitur një apo disa deklarata tatimore me te dhëna te pasakta ose te falsifikuara. Vlerësimi tatimor, duke përdorur metodat alternative behet gjithmonë ne kuadrin e një kontrolli tatimor ne vend tek personi i tatueshëm. Ne asnjë rast, ky vlerësim nuk mund te behet direkt nga zyra. 2. Kur gjate një kontrolli tatimor te kryer nga dega rajonale e tatimeve, nuk gjenden regjistrimet dhe dokumentacioni i duhur për përcaktimin e detyrimit tatimor, ose kur këto regjistrime dhe dokumente kane mangësi te tilla qe nuk lejojnë paraqitjen e situatës reale te personit te tatueshëm dhe llogaritjen e detyrimeve te tyre tatimore. Me një situate te tille kemi te bëjmë, për shembull, ne rastet kur gjate kontrollit personi i tatueshëm nuk paraqet dokumentet e transaksioneve te kryera, nuk ka mbajtur regjistrime te rregullta te cilat bëjnë te mundur përcaktimin e detyrimit tatimor, siç përcaktohet ne ligjet e veçanta tatimore dhe ne udhëzimet ne zbatim te tyre. Kemi te bëjmë gjithashtu me një situate te tille edhe ne rastet kur gjate një kontrolli tatimor provohet se personi i tatueshëm nuk ka paraqitur një pjese te dokumentacionit ose te regjistrimeve si dhe kur dokumentacioni dhe regjistrimet e paraqitura janë dukshëm me te meta, te pavërteta dhe te pabesueshme. Pra, vlerësimi tatimor, duke përdorur metodat alternative behet gjithmonë ne kuadrin e një kontrolli tatimor ne vend tek personi i tatueshëm. Ne asnjë rast, ky vlerësim nuk mund te behet direkt nga zyra. 3. Kur gjate një kontrolli tatimor te kryer nga drejtoria rajonale e tatimeve, konstatohet se personi i tatueshëm, hyn ne transaksione me persona te lidhur jo ne baze te parimit te vlerës se tregut, ose hyn ne transaksione pa efekte ekonomike thelbësore. Ne asnjë rast, ky vlerësim nuk mund te behet direkt nga zyra. 4. Kur gjate një kontrolli tatimor te kryer nga drejtoria rajonale e tatimeve, konstatohet se personi i tatueshëm, hyn ne transaksione shitblerje me para ne dore dhe kur vlera e transaksionit e kalon vlerën prej 150 mijë lekë. Edhe ne këto raste, administrata tatimore ka te drejte te rivlerësojë vetëm transaksionet ne fjale dhe jo te gjithë veprimtarinë e personit te tatueshëm. Vlerësimi tatimor, duke përdorur metodat alternative, behet gjithmonë ne kuadrin 22
Image of page 22
e një kontrolli tatimor ne vend tek personi i tatueshëm. Ne asnjë rast, ky vlerësim nuk mund
Image of page 23
Image of page 24

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 24 pages?

 • Fall '15

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors