Đánh giá mức độ thích ứng nghền ghiệp của sinh viên trường cao đẳng sư phạm Sơn La.doc

Ả h n th n a con ng i còn dùng các kích thích

Info icon This preview shows pages 46–49. Sign up to view the full content.

H n th n a, con ng i còn dùng các kích thích t t o này đ làm ch hành ơ ế ườ ự ạ vi c a chính mình: "Con ng i t ki m ườ
Image of page 46

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

21
Image of page 47
soát hành vi c a chính mình b ng các kích thích - ph ng ti n t t o"[8, ươ ự ạ tr.134]. Các kích thích - ph ng ti n đ c L.X. V gôtxki coi là chìa khoá ươ ượ ư đ gi i quy t b n ch t v n đ thích ng tâm lý ng i; là v n đ có tính ế ườ nguyên t c phân bi t ph ng th c thích ng đ ng v t và ng i. Theo ươ ườ ông, thích ng theo nguyên t c tín hi u (ph n x có đi u ki n) là lo i thích ng chung cho c ng i và đ ng v t. Nh ng ng i, đây không ph i là ườ ư ườ ph ng th c thích ng đóng vai trò ch đ o. Ph ng th c thích ng đóng ươ ươ vai trò ch đ o ng i có nguyên t c khác h n, không có đ ng v t, đó là ườ nguyên t c d u hi u. Quá trình tín hi u hoá ph n ánh các m i quan h t ệ ự nhiên đ m b o cho c th đáp ng kích thích c a môi tr ng. vi c d u ơ ườ hi u hoá cho phép con ng i có kh năng t o ra m t lo i cân b ng m i v i ườ môi tr ng - bi n đ i chính môi tr ng và bi n đ i hành vi c a chính mình ườ ế ườ ế v i t cách là m t ch th tích c c. D u hiêu là công c tâm lý đ ch th ư đi u ch nh hành vi. D u hi u cũng nh công c v t ch t đ c hình thành ư ượ trong l ch s loài ng i. Cùng v i d u hi u, "cu c s ng xã h i t o ra t t ườ y u bu c hành vi cá th ph i tuân th các yêu c u xã h i"[8, tr.138]. Đó là ế lo i hành vi đ c thù đ c quy đ nh b i xã h i. Đ có chúng, cá nhân c n ượ ph i lĩnh h i t xã h i. M t khác, đ đi u khi n nh ng hành vi này c n có nh ng nguyên t c chuyên bi t ng i, đó là nguyên t c t kích thích và làm ườ ch b n thân. Nguyên t c này có đ c cá nhân cũng nh s chuy n hoá ượ t tác đ ng xã h i bên ngoài thành tác đ ng xã h i bên trong con ng i. ườ L.X. V gôtxki vi t: "M i ch c năng trong phát tri n văn hoá c a tr xu t ư ế hi n trên vũ đài hai l n, trong hai bình di n - lúc đ u trong bình di n xã h i r i sau đó trong bình di n tâm lý, lúc đ u gi a con ng i v i con ng i, r i ườ ườ sau b n thân tr , t c là có s chuy n hoá t ngoài vào trong, d n d n thay đ i c u trúc và ch c năng" [8, tr.156]. V i vi c phát hi n ra d ng th c c p
Image of page 48

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 49
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '15

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern