04062016 It is suggested that everyone should have a car a television and a

04062016 it is suggested that everyone should have a

This preview shows page 18 - 20 out of 30 pages.

04/06/2016It is suggested that everyone should have a car, a television and a fridge. Do disadvantages of thisdevelopment for society outweigh advantages? Dịch đề: Tt cmọi ngưӡi nên có xe hơi, ti vi và tủlnh. Bt li ca sphát trin này cho xã hi có lớn hơn lợi thếkhông? 16/06/2015Nowadays, most large companies operate multi-nationally. To what extent those companies shouldhave responsibility towards local communities in which they operate? Dịch đề: Ngày nay, hu hết các công ty ln hoạt động đa quốc gia. Các công ty này nên có trách nhim vi cộng đồng địa phương nơi họhoạt động thếnào? 18/06/2016Cycling is more environmentally friendly than other forms of transport. Why is it not popular in manyplaces? And how to increase its popularity? Dịch đề: ĚĐi xe đạp thân thin với môi trưӡng hơn các phương tiện giao thông khác. Ti sao nó không phbiến ӣnhiều nơi? Và làm thếnào đểtĕăng sựphbiến ca nó? 25/06/2016Some people think it is more important for government to spend public money on promoting healthy lifestyle in order to prevent illness than to spend it on the treatment of people who are already ill. To what extent do you agree or disagree? Dịch đề: Mt sngưӡi cho rng chính phphi chi tin công vào vic thúc đẩy li sng lành mnh
Background image
Fanpage: Website: đểngĕăn ngừa bnh tật hơn là chi tiêu cho việc điều trnhững ngưӡi đã bịbnh. Bạn đồng ý hay không đồng ý? 09/07/2016Studies suggested that nowadays children watch much more television than they did in the past and spend less time on active or creative things.What are the reasons? And what measures should be taken to encourage children to spend more time on active or creative things? Dịch đề: Các nghiên cu nói rng rng ngày nay trem xem truyn hình nhiều hơn trước đây và dành ít thӡi gian hơn cho các hoạt động nĕăng động hoc sáng to. Lý do là gì? Và nhng bin pháp nào nên được thc hiện đểkhuyến khích trem dành nhiu thӡi gian hơn cho những hot động nĕăng động hay sáng to? 14/07/2016Every day, millions of tons of food are wasted all over the world.Why do you think this ishappening? And how can we solve this problem? Dịch đề: Mi ngày, hàng triu tấn lương thực blãng phí trên khp thếgii. Ti sao điều này xy ra? Và làm thếnào chúng ta có thgii quyết vấn đềnày? 16/7/2016In many countries, the government spent a large amount of money improving internet access. Whyis it happening and do you think it is the most appropriate use of government money? Dịch đề: Ӣnhiu quc gia, chính phđã dành một khon tin lớn đểci thin vic truy cp internet. Ti sao và bạn có nghƿĩ rằng đâylà sdng hp lý nht tin ca chính ph?
Background image
Image of page 20

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 30 pages?

  • Fall '13

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture