Hrituleac-Ceobanu-Dimensiuni-ale-rezilientei-psihologice.pdf

La o cre ș tere a absenteismului la locul de munc ă

Info icon This preview shows pages 62–63. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
, la o cre ș tere a absenteismului la locul de munc ă ș i, în final, la o cre ș tere a ratei demisiilor. Studiul de fa ță pune în eviden ță rela ț ia dintre expunerea la locul de munc ă ș i nivelul rezilien ț ei angajatului, ar ă tând o rela ț ie negativ ă , ceea ce înseamn ă c ă o expunere prelungit ă la bullying la locul de munc ă duce la o sc ă dere a rezilien ț ei angajatului ș i la o cre ș tere a frecven ț ei de utilizare a strategiilor de coping considerate ineficiente. Plecând de la eviden ț e empirice existente în literatura de specialitate, studiul de fa ță reprezint ă un punct de plecare pentru viitoarele cercet ă ri care doresc s ă aprofundeze rela ț ia dintre rezilien ță ș i expunerea la fenomenul de bullying prin chiar implementarea unor programe de training cu rol de dezvoltare a rezilien ț ei angajatului afectat de bullying-ul la locul de munc ă . 13. Concluzii ș i implica ț ii pentru viitoarele cercet ă ri din domeniu De ș i au fost realizate multe progrese în domeniul cercet ă rii rezilien ț ei, nu exist ă la ora actual ă un set definitiv al factorilor de risc ș i al factorilor protectori. Ace ș tia ar putea fi reprezenta ț i de orice variabil ă responsabil ă de cre ș terea sau descre ș terea variet ăț ilor efectelor pozitive sau negative. Factorii de risc sunt de obicei defini ț i ca fiind acei factori care î ș i au originea în copil ă rie ș i sunt câteodat ă opu ș i factorilor protectivi (e.g. puternice abilit ăț i sociale versus slabe abilit ăț i sociale; ata ș ament securizant versus ata ș ament insecurizant). Cercet ă rile din domeniul rezilien ț ei au identificat o multitudine de factori protectivi, cei mai proeminen ț i fiind un stil de ata ș ament securizant, o rela ț ie s ă n ă toas ă cu un adult pe timpul copil ă riei, temperamentul, locul de control intern, sentimentul coeren ț ei, factorii genetici ș i biologici. Totu ș i, instrumentele utilizate pentru a m ă sura rezilien ț a nu au fost foarte bine dezvoltate, ceea ce face dificil ă generalizarea rezultatelor ș i compararea lor între studiile realizate. Au existat teoreticieni care au contestat ș i criticat conceptul de rezilien ță . Mai precis, au fost autori care au criticat promovarea imaginii „persoanei de succes”, imagine care implic ă faptul c ă oricare dintre noi ar putea avea succes, c ă oportunit ăț ile sunt egale tuturor ș i c ă dezavantajele sunt doar obstacole ce trebuiesc dep ăș ite de fiecare persoan ă în parte. Al ț i teoreticieni g ă sesc termenul de rezilien ță ca fiind prea vag. Cu siguran ță , conceptul de rezilien ță poate fi definit într-o mare varietate de forme ș i este în continu ă evolu ț ie.
Image of page 62

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 63
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern