nguphap_ta_0353

She was hardly frightened at all at all còn ñượ c

Info iconThis preview shows pages 43–45. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
She was hardly frightened at all At all còn ñượ c dùng trong câu h i, ñặ c bi t v i nh ng t nh ư if/ever/any ... Do you play poker at all? (Anh có ch ơ i bài poker ñượ c ch ?) 11. Câu m nh l nh Câu m nh l nh là câu có tính ch t sai khi ế n nên còn g i là câu c u khi ế n. M t ng ườ i ra l nh ho c yêu c u cho m t ng ườ i khác làm m t vi c gì ñ ó. Nó th ườ ng theo sau b i t please . Ch ng c a câu m nh l nh ñượ c ng m hi u là you . Luôn dùng d ng th c nguyên th (không có to) c a ñộ ng t trong câu m nh l nh. Câu m nh l nh chia làm 2 lo i: Tr c ti ế p và gián ti ế p.
Background image of page 43

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
S ư u t m và thi ế t k ế b i Ph m Vi t V ũ - 44 – Tr ườ ng ðạ i H c Kinh T ế ð à N ng 11.1 M nh l nh th c tr c ti ế p Close the door Please turn off the light. Open the window. Be quiet. Sau ñ ây là l i tho i trong m t ñ o n qu ng cáo bia trên TV: Tên c ướ p xông vào m t quán bia, rút súng ra ch ĩ a vào m i ng ườ i và quát: - Give me your jewelry! Don’t move ! M t thanh niên t t ti ế n l i t phía sau, gí m t chai bia Laser l nh vào gáy h n: - Drop your weapon! Tên c ướ p t ưở ng sau gáy h n là m t h ng súng li n buông v ũ khí ñầ u hàng. 11.2 M nh l nh gián ti ế p: D ng th c gián ti ế p th ườ ng ñượ c dùng v i: to order/ ask/ say/ tell sb to do smt . John asked Jill to turn off the light. Please tell Jaime to leave the room. I ordered him to open the book. 11.3 D ng ph ñị nh c a câu m nh l nh d ng ph ñị nh, thêm Don’t vào tr ướ c ñộ ng t trong câu tr c ti ế p (k c ñộ ng t be ) ho c thêm not vào tr ướ c ñộ ng t nguyên th trong câu gián ti ế p. Don’t move ! Or I’ll shoot. ( ðứ ng im, không tao b n) Don’t turn off the light when you go out. Don’t be silly. I’ll come back. ( ðừ ng có ng c th ế , r i anh s v mà) John asked Jill not to turn off the light. Please tell Jame not to leave the room. I ordered him not to open his book. Chú ý: let's khác let us let's go: mình ñ i nào let us go: hãy ñể chúng tôi ñ i Câu h i có ñ uôi c a let's là shall we Let's go out for dinner, shall we 12. Các tr ñộ ng t (Modal Auxiliaries) Các tr ñộ ng t (còn g i là tr ñộ ng t hình thái - xem b ng sau) dùng ñể b ngh ĩ a thêm cho ñộ ng t chính v tính ch t, m c ñộ , kh n ă ng, hình thái, . .. c a hành ñộ ng. Chúng ta s l n l ượ t ñề c p ñế n ý ngh ĩ a c a chúng các ph n sau. Do chúng là các tr
Background image of page 44
Image of page 45
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page43 / 129

She was hardly frightened at all At all còn ñượ c

This preview shows document pages 43 - 45. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online