Përjashtohet furnizimi i makinave bujqësore Lista e makinave bujqësore

Përjashtohet furnizimi i makinave bujqësore lista e

This preview shows page 24 - 26 out of 36 pages.

Përjashtohet furnizimi i makinave bujqësore. Lista e makinave bujqësore përcaktohet me vendim të Këshillit të Ministrave . Përjashtohen nga TVSH-ja në import, makineritë dhe pajisjet që janë direkt të lidhura me investimin të kryera prej personave të tatueshëm të cilët: a) importojnë makineri dhe pajisje në funksion të realizimit të kontratave të investimit me vlerë të barabartë ose më të madhe se 50 milionë (pesëdhjetë milionë) lekë; b) importojnë makineri dhe pajisje në funksion të realizimit të kontratave të investimit në sektorin e përpunimit aktiv pavarësisht nga vlera e investimit; c) importojnë makineri dhe pajisje në funksion të realizimit të kontratave të investimit në sektorin e agrobiznesit, pavarësisht nga vlera e investimit; ç) i nënshtrohen tatimit të thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël, të cilët importojnë makineri prodhuese në funksion të realizimit të kontratave të investimit të tyre; 24
Image of page 24
d) përjashtohen nga TVSH-ja importimi i makinerive bujqësore. 2. Importimi i makinerive dhe pajisjeve është furnizim i përjashtuar nga TVSH-ja, vetëm në rastet kur të tilla makineri dhe pajisje importohen në funksion të realizimit të kontratave të investimeve dhe importuesi është vetë personi i tatueshëm që realizon investimin ose përdor makinerinë ose pajisjen. Lista e makinerive dhe pajisjeve që janë drejtpërdrejt të lidhura me investimin dhe makineritë bujqësore është e përcaktuar me ligj. Personat e tatueshëm duhet të paraqesin disa dokumenatciine ndërmjet të cilave edhe kopje të planit të investimit, përfshirë preventivin, ku të jetë e përcaktuar se vlera e investimit është e barabartë ose mbi 50 000 000 (pesëdhjetë milionë) lekë, si dhe kohëzgjatja e investimit. Importimet e arit të kryera nga Banka e Shqipërisë. Përjashtohen nga TVSH Importimet e arit të kryera nga Banka e Shqipërisë. Nuk përjashtohet nga TVSH në import importimi i arit nga bankat e nivelit të dytë. Kur Banka e Shqipërisë në përputhje me legjislacionin sipas të cilit kryen veprimtarinë e saj furnizohet me ar prej bankave të nivelit të dytë në vend, ajo paguan TVSH në blerje sipas faturave të lëshuara prej këtyre bankave, dhe për të sigururar trajtimin e TVSH-së me zero %, TVSH-ja e paguar i rimbursohet Bankës së Shqipërisë prej autoritetit tatimor, pas kërkesës së paraqitur për këtë qëllim. Edhe Transporti ndërkombëtar dhe shërbimet e lidhura me të janë Furnizime me shkallë zero të TVSH-së. Furnizimi i basteve, lotarive dhe lojërave të tjera të fatit, në kuptim të ligjit për lojërat e fatit përjashtohen nga TVSH-ja. Përjashtohen ato furnizime të lojërave të përcaktuara në ligjin specifik “Për lojërat e fatit” dhe të cilat tatohen sipas përcaktimeve në këtë ligj. Nuk janë objekt i përjashtimit nga TVSH sipas kësaj dispozite çdo furnizim malli ose shërbimi që kryhet përgjatë organizimit të lojërave ose kryhen nga shoqëritë e licencuara për organizimin e këtyre lojërave. 4. Eksportet dhe importet 4.1 Eksportet Eksportet trajtohen si furnizime me shkallë zero të TVSH-së: a)
Image of page 25
Image of page 26

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 36 pages?

 • Fall '15

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors