Hrituleac-Ceobanu-Dimensiuni-ale-rezilientei-psihologice.pdf

I modalit ăț i de m ă surare a rezilien ț ei în

Info icon This preview shows pages 170–172. Sign up to view the full content.

i modalit ăț i de m ă surare a rezilien ț ei în contextul urm ă ririi pe termen lung a unor obiective comune, de cuplu. Un aspect relevant în termeni de consecin ță îl remarc ă Comfort Boin ș i Demchak (2010) ș i anume c ă evenimentele negative de via ță sunt o amenin ț are pentru valorile ș i sistemul de sus ț inere a vie ț ii ș i care necesit ă o aten ț ie imediat ă atât la nivel personal cât ș i de mediu. Cu alte cuvinte, momentele de incertitudine maxim ă sunt o amenin ț are pentru stabilitatea mai multor sisteme sau niveluri de sisteme, a ș a cum este ș i cel de familie. La nivel de sistem, Comfort, Boin ș i Demchak (2010) propun o serie de etape de preg ă tire pentru a face fa ță evenimentelor extreme: 1. preven ț ie prin inspec ț ii ș i reglare periodic ă a sistemelor, dar ș i o informare, con ș tientizare ș i evaluare constant ă cu privire la riscurile posibile. Cu alte cuvinte, persoanele pot anticipa pe baza evenimentelor trecute care ar fi condi ț iile producerii unor situa ț ii poten ț ial extreme. Mai mult, exist ă mereu o list ă de sarcini de îndeplinit, precum analiza constant a balan ț ei dintre beneficiile unei inspec ț ii periodice ș i risipirea energiei ș i resurselor pe astfel de reglement ă ri; 2. preg ă tirea – etap ă ce se refer ă la capacitatea unui sistem de a- ș i achizi ț iona materialele ș i strategiile pentru a face fa ță unor incidente extreme, adic ă de a fi preg ă tit pentru ceva necunoscut, o situa ț ie foarte grav ă ; 3. gestionarea consecin ț elor evenimentului extrem face referire clar la minimizarea efectelor ș i protejarea sistemelor principale. Având un astfel de sistem de etape, comunicarea este mai eficient ă în momentul crizei. Prioritizarea unor elemente ș i men ț inerea lor în siguran ță eficientizeaz ă ș i face clar ă comunicare dintre persoane; 4. politica de recuperare se refer ă la revenirea dintr-un consum de energie ș i emo ț ional ș i dorin ț a de reveni la normalitate ar trebui s ă fie un proces pe termen lung ș i nu unul rapid. Totodat ă , de ș i ar trebui s ă existe un proces de integrare ș i înv ăț are a noului eveniment, perspectiva economic ă tinde s ă afecteze acest proces (Boin, `t Hart ș i Allan 2009), adic ă sunt luate decizii drastice pentru a salva sistemul de baz ă ș i de a- l proteja, pentru a-i reconstrui func ț ionalitatea pe viitor. Dup ă cum se observ ă , acest model este unul de politic ă social ă dar implic ă o serie de etape, etape structurate logic ș i care asigur ă men ț inerea sistemului în timp, precum ș i preg ă tirea lui pentru o eventual ă stare critic ă . Mai mult, sunt luate în calcul ș i deciziile extreme ce ar putea fi luate la un moment dat, cu scopul de a redobândi func ț ionalitatea pe viitor. Aceast ă perspectiv ă aduce un surplus de informa ț ie atunci
Image of page 170

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Dimensiuni ale rezilien ț ei psihologice. Abord ă ri teoretice ș i aplicative     171 când asem ă n ă m un sistem familial cu unul al comunit ăț ii. Cu alte cuvinte, de
Image of page 171
Image of page 172
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '17

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern