ΜαθηματÎ&sup

Αν α β είναι τα

Info icon This preview shows pages 5–7. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Αν Α΄, Β΄ είναι τα συμπληρωματικά ενδεχόμενα των Α και Β αντιστοίχω̋, να υπολογίσετε τι̋ πιθανότητε̋ : α . ) B ( P , ) Α ( Ρ Μονάδες 6 β . ) Β Α ( Ρ Μονάδες 6 γ . ) ΄ Β Α ( Ρ Μονάδες 6 δ . ( ) ( ) ( ) ΄ Β Α Β P Μονάδες 7 ΘΕΜΑ 4 ο (2003 ε ) Το βάρος ενός δείγματος μαθητών λυκείου ακολουθεί κανονική ή περίπου κανονική κατανομή . Το 50% των μαθητών του δείγματος έχουν βάρος το πολύ 65 Kg, ενώ περίπου το 47,5% αυτών έχουν βάρος από 65 Kg έως 75 Kg.
Image of page 5

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Επιμέλεια : Μάριος Ελευθεριάδης 6 α . Να υπολογίσετε τη μέση τιμή , τη διάμεσο και την τυπική απόκλιση του βάρους των μαθητών του δείγματος . Μονάδες 6 β . Να εξετάσετε αν το δείγμα είναι ομοιογενές . Μονάδες 6 γ . Να υπολογίσετε το ποσοστό των μαθητών του δείγματος , που έχουν βάρος από 55 Kg έως 70 Kg. Μονάδες 6 δ . Ο αριθμός των μαθητών του δείγματος αυτού που έχουν βάρος από 55 Kg έως 60 Kg, είναι 27. Να υπολογίσετε το σύνολο των μαθητών του δείγματος . Μονάδες 7 ΘΕΜΑ 3 ο (2004) Στην « Αττική οδό » εξυπηρετούνται καθημερινά 200 χιλιάδες οχήματα , τα οποία διανύουν από 5 έως 45 χιλιόμετρα . Η διανυόμενη απόσταση σε χιλιόμετρα από τα οχήματα αυτά παρουσιάζεται στην πρώτη στήλη του πίνακα : Κλάσεις σε χλ μ. Κέντρο κλάσης x i Συχνότητα ν i σε χιλ . μονάδες Σχετική συχνότητα f i % Αθροιστική Συχνότητα Ν i σε χιλ . μονάδες Αθρ . Σχετ . Συχνότητα F i % [5 , 15) 60 [15 , 25) 68 [25 , 35) 180 [35 , 45) Σύνολο 200 Α . Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παραπάνω πίνακα και να συμπληρώσετε τις τιμές των αντίστοιχων μεγεθών . Μονάδες 10 Β . Να σχεδιάσετε το ιστόγραμμα (x i , f i %) και το πολύγωνο σχετικών συχνοτήτων . Μονάδες 5 Γ . Να βρείτε τη μέση τι μ ή x . Μονάδες 5 glyph507 . Να βρείτε το πλήθος των οχημάτων που διανύουν απόσταση τουλάχιστον 25 χιλιομέτρων . Μονάδες 5 ΘΕΜΑ 3 ο (2004 ε ) Η μέση τιμή των βαθμών που πήραν οι 25 μαθητές της Γ΄ τάξης ενός Λυκείου στα Μαθηματικά είναι 14, ενώ η μέση τιμή των βαθμών
Image of page 6
Image of page 7
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern