njoftimin e vlerësimit tatimor apo n� deklaratën tatimore administrata tatimore

Njoftimin e vlerësimit tatimor apo n? deklaratën

This preview shows page 18 - 20 out of 24 pages.

njoftimin e vlerësimit tatimor apo në deklaratën tatimore, administrata tatimore e kalon shumën e paguar më tepër për llogari të detyrimeve të tjera tatimore, të papaguara nga personi i tatueshëm. Një gjë e tillë, bëhet në mënyrë automatike nga vetë administrata tatimore, brenda periudhës se parë vijuese tatimore qe vjen pas periudhës ne te cilën personi i tatueshëm rezulton me kredi tatimore. Për tatimin mbi fitimin një gjë e tille, behet brenda muajit te pare qe pason muajin ne te cilin personi i tatueshëm rezulton me kredi tatimore. Ky rregull zbatohet ne mënyrë automatike nga administrata tatimore edhe ne rastin kur personi i tatueshëm rezulton me teprice kreditore te TVSH-se e cila ka plotësuar kushtet ligjore për tu rimbursuar. Teprica kreditore e TVSH-se e një personi te tatueshëm, e cila ka plotësuar kushtet ligjore për tu rimbursuar, kalon në mënyrë automatike, brenda periudhës së parë vijuese tatimore që vjen pas periudhës në të cilën personi i tatueshëm ka plotësuar kushtet ligjore, për llogari të detyrimeve të tjera tatimore të papaguara të personit të tatueshëm. E drejta e tatimpaguesit për të kërkuar rimbursimin e tepricës kreditore të çdo lloj tatimi përfshirë tatimin e paguar tepër, parashkruhet kur kanë kaluar 5 vjet nga data e dorëzimit të deklaratës tatimore përkatëse. Për shembull, nëse një tatimpagues rezulton me tepricë kreditore për TVSH-në e mbartur nga periudha gusht në periudhën shtator 2009 (deklaruar me formularin e deklarimit dhe pagesës shtator 2009) dhe kjo tepricë është mbi 400 000 lekë dhe është rrjedhojë e mbartjes së TVSH-së për tre periudha radhazi (formulari i deklarimit dhe pagesës i muajve qershor- korrik- gusht) tatimpaguesi duhet të plotësojë rubrikën "TVSH i zbritshëm i mbartur nga muaji i kaluar" dhe njëkohësisht rubrikën "kërkesë për rimbursim të TVSH-së". Krahas kësaj, tatimpaguesi duhet të plotësojë edhe një kërkesë me shkrim, të cilën e protokollon në drejtorinë rajonale tatimore përkatëse, ku evidenton edhe destinimin e shumës për t'u rimbursuar. Me administrimin e kësaj kërkese, drejtoria rajonale tatimore, brenda një periudhe 30- ditore nga data e regjistrimit të saj në protokollin e organit tatimor, duhet të verifikojë 18
Image of page 18
pretendimin e tatimpaguesit. Nëse pas verifikimit të pretendimit, plotësohen kushtet për rimbursim të TVSH-së, drejtoria rajonale tatimore duhet të kryejë përmbushjen e kërkesës së tatimpaguesit ose duke rimbursuar shumën në llogarinë e tatimpaguesit, ose duke e kaluar shumën për llogari të detyrimeve tatimore të ardhshme të tij. Në çdo rast, administrata tatimore njofton me shkrim tatimpaguesin. Kamatëvonesa Në rastet kur një person i tatueshëm nuk paguan shumën e plotë të detyrimit tatimor brenda afateve të përcaktuara në ligjet e veçanta tatimore, ai detyrohet të paguajë kamatëvonesa mbi shumën e detyrimit tatimor te papaguar duke filluar nga data në të cilën pagesa ka qenë e detyrueshme për tu paguar, deri në datën në të cilën pagesa kryhet. Kështu për shembull, në qoftë se nga një kontroll i ushtruar në janar të vitit 2009, rezulton se
Image of page 19
Image of page 20

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 24 pages?

 • Fall '15

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors