p d a vào vai trò ng i s d ng đ c ữ � ề ư � ề ậ ư ườ ử ụ � quy n t i thi u hay

P d a vào vai trò ng i s d ng đ c ữ ? ề ư ?

This preview shows page 15 - 18 out of 24 pages.

p d a vào vai trò ng i s d ng, đ c ư ư ườ quy n t i thi u, hay đ c quy n truy c p t m th i, trong th i gian c đ nh, s giúp b o v các tài kho n truy c p quan tr ng, đ ng th i gi m nguy c m t mát d li u ê ơ ê t bên trong. Th sáu, qu n lý các phiên đ c quy n: Vi c ghi chép và giám sát t t c các ê l nh mà ng i dùng đã phân đ c quy n th c hi n s giúp cho vi c báo cáo các v n ê ườ ư ê ê
Image of page 15

Subscribe to view the full document.

10 đ đ c chính xác h n và giúp ích cho vi c đi u tra đ ti n hành phân tích nguyên ượ ơ ê ế nhân g c. Cu i cùng là b o v m ng n i b : ê Phân đo n, cách ly m ng đ i v i các d li u nh y c m, quan tr ng và mã hoa d li u khi ngh , ho t đ ng, s giúp b o v d ê ê ê li u kh i t n công t bên trong và t n công co ch đích khi co th v t qua b c ê ượ t ng l a. ườ 3. VI D MINH H A: O 3.1: T i Vi t Nam: ê 3.1.1: V tin t c t n công các sân bay t i Vi t Nam năm 2016: V tin t c t n công các sân bay t i Vi t Nam 2016 ê là v t n công c a các tin ụ ấ t c (hacker) vào chi u 29 tháng 7 năm 2016 vào m t s màn hình hi n th thông tin chuy n bay t i khu v c làm th t c chuy n bay c a các ế ư ủ ụ ế Sân bay qu c t Tân S n ế ơ Nh t , Sân bay qu c t N i Bài ế , Sân bay qu c t Đà N ng ế , Sân bay Phú Qu c . Các màn hình c a sân bay đã b chèn nh ng hình nh và n i dung câu ch xúc ph m Vi t ê Nam Philippines , xuyên t c các n i dung v Bi n Đông . H th ng phát thanh c a ê sân bay cũng phát đi nh ng thông đi p t ng t . Đ ng th i website c a ê ươ ư Vietnam Airlines cũng b hack v i 411.000 d li u c a hành khách đi máy bay đã b hacker thu ê th p và phát tán. Cu c t n công website và h th ng thông tin sân bay này đ c đánh ê ượ giá là l n nh t t tr c đ n nay vào h th ng thông tin hàng không c a Vi t Nam. ướ ế ê ê T i sân bay N i Bài, Tân S n Nh t, nhi u hành khách đang làm th t c h t ho ng ơ ủ ụ khi th y các màn hình thông tin chuy n bay b t ng thay đ i. Trên màn hình hi n th ế các thông tin kích đ ng, xúc ph m Vi t Nam và Philippines, xuyên t c các n i dung ê v Bi n Đông. H th ng phát thanh c a sân bay cũng phát đi nh ng thông đi p ê ê t ng t . ươ ư Sau kho ng 4 phút, nhà ch c trách sân bay đã t t toàn b h th ng âm ê thanh, màn hình.
Image of page 16
11 Cùng th i đi
Image of page 17

Subscribe to view the full document.

Image of page 18
 • Winter '17
 • WELCH, IVO

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes