Mange af de syg domme der bliver anmeldt er udbredte

 • No School
 • AA 1
 • 224

This preview shows page 129 - 131 out of 224 pages.

ske sygdomme, som bliver anerkendt. Mange af de syg- domme, der bliver anmeldt, er udbredte i befolkningen, f.eks. depression og rygsygdomme, og kan have mange andre årsager end arbejdet. Psykisk lidelse allerede inden job Så selv om psykiske sygdomme kan være mere udbredt inden for visse faggrupper, f.eks. social- og sundheds- medarbejdere, kan det skyldes, at medarbejderne, allere- de inden de tiltrådte jobbet, havde et ringere psykisk helbred. Der er således en tendens til, at personer med mentale helbredsproblemer søger mod disse jobs, jf. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (2013b). Flere årsager til, at omfang af anmel- delser er stort Der er således flere årsager til, at omfanget af anmeldel- ser af ulykker og erhvervssygdomme er langt større end omfanget af anerkendte arbejdsskader. Det kan f.eks. skyldes ændrede regler m.v. Nye systemer kan give flere anmel- delser Det er bl.a. blevet obligatorisk for virksomheder at an- melde ulykker via det digitale anmeldesystem EASY pr. 1. juli 2010. På samme tid blev der iværksat kampagner med fokus på lægers og tandlægers pligt til at anmelde formodede erhvervssygdomme. Også under Arbejdsmil- jørådet har Arbejdstilsynet, Arbejdsskadestyrelsen og Arbejdsmarkedets parter iværksat et formidlingsarbejde om anmeldelse af arbejdsulykker, herunder at udbrede anbefalingerne vedrørende underanmeldelse af ulykker, jf. boks 3.8.
Image of page 129
130 Boks 3.8 Anmeldelse af arbejdsskader En arbejdsgiver har pligt til at anmelde de ulykker, som med- arbejderen kommer ud for i forbindelse med sit arbejde. Siden 1. juli 2010 er det obligatorisk at anmelde arbejdsskader gennem det elektroniske anmeldesystem EASY, før blev an- meldelser sendt pr. post. Anmeldelse af ulykker til Arbejdsskadestyrelsen En arbejdsulykke, der antages at kunne begrunde krav på ydelser efter Arbejdsskadesikringsloven, skal anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen/forsikringsselskabet snarest muligt og senest ni dage efter skaden. Hvis det ikke inden for de første ni dage kan vurderes, om skaden kan begrunde erstatningskrav, forlænges anmeldelsesfristen til fem uger. Hvis den tilskade- komne ikke har genoptaget arbejdet i fuldt omfang i løbet af fem uger, er arbejdsgiver forpligtet til at anmelde ulykken til Arbejdsskadestyrelsen/forsikringsselskabet. Anmeldelse af ulykker til Arbejdstilsynet Hvis ulykken har medført fravær ud over tilskadekomstdagen, skal ulykken anmeldes til Arbejdstilsynet. Anmeldelsen til Arbejdstilsynet skal ske senest ni dage efter skadens indtræden. Arbejdstilsynet bruger oplysningerne til kontrol af arbejdsmil- jøet på arbejdspladsen og til statistikker, der indgår i grundla- get for prioriteringen af Arbejdstilsynets indsats. Anmeldelse af erhvervssygdomme til Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen Pligten til at anmelde erhvervssygdomme påhviler læger og tandlæger. Anmeldelse skal ske til Arbejdstilsynet og Arbejds- skadestyrelsen, så snart lægen eller tandlægen bliver bekendt med lidelsen eller får en formodning om, at en patient har en erhvervsbetinget lidelse.
Image of page 130
Image of page 131

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 224 pages?

 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors