4 Wat was die feite en ratio van Visser v Rousseau Jacques du Plessis

4 wat was die feite en ratio van visser v rousseau

This preview shows page 9 - 12 out of 18 pages.

4. Wat was die feite en ratio van Visser v Rousseau ? ( Jacques du Plessis "Enrichment" : 211-212; Sonnekus "Ongegronde Verryking" 143-145.) Wanneer sal die werking van die par delictum -reël verslap word? Wat gee die deurslag: openbare beleid of geregtigheid? Ander oorwegings? Kan verryking opsigself aanleiding tot die sogenaamde "ongeregtigheid" gee? ( Sonnekus "Ongegronde Verryking" 139-141.) 5. P, 'n onsuksesvolle jarelange LL B-student, koop laasgenoemde kwalifikasie by A ('n administratiewe beampte by die betrokke universiteit). Nadat A die koopprys ontvang het, weier A om die vervalste graadsertifikaat aan P te verskaf. Adviseer vir P. 6. X is deel van 'n stokvel en sy leen R10 000 aan Y uit teen 360% rente per jaar. Y betaal na 6 maande vir X die R10 000 leningsbedrag en R18 000 rente terug (dit wil sê 'n totaal van R28 000 is in X se bankrekening inbetaal). Ingevolge krediet- wetgewing is X by magte om 'n maksimum van 36% rente per jaar te vorder (dit wil sê R1800 rente vir 6 maande op die geleende bedrag). Sy kom toe agter dat X 'n reuse woekerwins van R16 200 gemaak het en sy wil dit van die "leningshaai" verhaal. Adviseer vir Y oor haar aksiegrond(e). X voer aan dat sy reeds die gelde van die ander twee lede van die stokvel aan hulle oorbetaal het.
Image of page 9
7. Moet die eiser altyd teenprestasie aanbied om suksesvol te wees met die ob turpem ? Anders gestel, kan die verweerder die par delictum omseil deur die verweer te opper dat die eiser nog nie teenprestasie aangebied het nie? ( Sonnekus "Ongegronde Verryking" 141.) Wat sê die saak Minister van Justisie v Van Heerden (1960 4 SA 377(O) en 1961 3 SA 25(O)) hieroor? ( Jacques du Plessis "Enrichment" : 208-209; Sonnekus "Ongegronde Verryking" 142-143.) Wat was die feite van die saak? 8. Kom die condictio ob turpem nog ter sprake indien beide partye volledig presteer het? ( Jacques du Plessis "Enrichment" : 209-211; Sonnekus "Ongegronde Verryking" 142; Jacques du Plessis "Enrichment" : 209-211.) Watter kritiek het De Vos (1987: 169) hierop? 9. Wat beteken dit dat 'n turpis persona altyd in mora is? ( Sonnekus "Ongegronde Verryking" 142 reël 5 en vn73.) Hoe raak dit die omvang van aanspreeklikheid? ( De Vos 1987 : 171; contra Jacques du Plessis "Enrichment" : 213). 10. Wat kan geëis word met die condictio ob turpem ? ( Lotz/Brand "Enrichment" : par 216; Jacques du Plessis "Enrichment" : 212-213). 11. Is dit 'n ontwikkelde aksie? ( De Vos 1987 : 165). Motiveer. 12. Moet die eiser al in sy pleitstukke teenprestasie aanbied? ( Sonnekus "Ongegronde Verryking" 134-135; De Vos 1987 : 166; Jacques du Plessis "Enrichment" : 208 r20-21). 13. Kan die waarde van 'n factum met die condictio ob turpem geëis word? (( Jacques du Plessis "Enrichment" : 208 (6 3 2); Sonnekus "Ongegronde Verryking" 131 par 5.1.2 en 132 reël 12; De Vos 1987 : 167-168). 14. Wanneer het die aksie verjaar? ( De Vos 1987 : 171). 15. Terwyl die ryk mev V besig was om van haar man (mnr M), met wie sy buite gemeenskap van goed getroud was, te skei, het die skelm mnr Q haar oorreed om met hom binne gemeenskap van goed te trou. Sy word so oortuig dat sy met mnr Q trou, terwyl sy nog met mnr M getroud was. Later is sy toe wel van mnr M geskei, maar intussen het mnr Q haar bates verkwis deur sy "ou" skulde te betaal. Mev V wil
Image of page 10
haar eiendom (of die waarde daarvan) van mnr Q eis. Hoe sal u haar kan help? Vir
Image of page 11
Image of page 12

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 18 pages?

  • Fall '18

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes