Trên c? sở trên luận văn lấy các chỉ

 • No School
 • AA 1
 • 113

This preview shows page 42 - 44 out of 113 pages.

Trên cơ sở trên luận văn lấy các chỉ tiêu của năm liền trƣớc là năm cơ sở, các chỉ tiêu của năm 2012,2013,2014 là chỉ tiêu phân tích so sánh với chỉ tiêu gốc của năm cơ sở tƣơng ứng. Trong bài luận văn có sử dụng phƣơng pháp so sánh trong các nội dung: - So sánh tài sản, nguồn vốn, dòng tiền, khả năng thanh toán... giữa các năm cả về số tuyệt đối lẫn số tƣơng đối, xác định và so sánh giữa các năm để thấy rõ xu hƣớng về tài chính của Công ty TNHH sản xuất và thƣơng mại Phong Phú . - So sánh giữa số thực hiện của kỳ này với số kế hoạch để thấy mức độ phát triển của doanh nghiệp . - Trong bài còn áp dụng phƣơng pháp so sánh các chỉ tiêu tỷ lệ chi phí trên doanh thu, khả năng sinh lời, khả năng thanh toán, …của doanh nghiệp với một doanh nghiệp cùng ngành có quy mô gần tƣơng đƣơng vào năm 2012, 2013, 2014, 2014 là thời điểm gần nhất có báo cáo tài chính của công ty. Đó là công ty cổ phần Sông Đà 9.06.
Image of page 42

Subscribe to view the full document.

33 Ngoài ra tác giả tiến hành so sánh số liệu của đơn vị với một công ty tiêu biểu trong ngành cả về quy mô và kết quả kinh doanh, đó là công ty cổ phần tập đoàn Sao Mai. Từ việc so sánh các số liệu với hai đơn vị cùng ngành để thấy đƣợc mức độ phát triển và quy mô của doanh nghiệp so với các công ty và các đối thủ cạnh tranh. Từ đó đánh giá sâu sắc và sát thực nhất về tình hình tài chính công ty. 2.2.2 Phương pháp phân chia hay phương pháp chi ti ế t: Phƣơng pháp phân chia: là phƣơng pháp chia nhỏ m t ch tiêu kinh tế theo m t tiêu thứ c nh ất định và thông qua việc đánh giá từ ng b ph ận đƣợc chia có thể đánh giá ch tiêu kinh tế t ng h ợp này. M ục đích của phƣơng pháp phân chia: đánh giá về cơ cấ u và trình độ t ng b ph ận, đơn vị thông qua đó đánh giá chỉ tiêu tổ ng h p. Điề u ki ện áp dụ ng: ch tiêu tổ ng h ợp đem phân chia phải là các hoạt động tài chính lƣợng hóa đƣợc theo các chỉ tiêu khác. N ội dung phƣơng pháp phân chia: + Trƣớ c h ế t ti ến hành lự a ch ọn tiêu thức phân chia phù hợp để có đƣợc thông tin chi ti ế t hi u qu nh ất. Tiêu thức phân chia có thể là: chi tiế t theo y ế u t c ấu thành, chi ti ế t theo th i gian ho c chi ti ết theo không gian. + Sau khi chia nh ch tiêu cần đánh giá theo các tiêu thứ c ph ù hợ p ta s ti ế n hành đánh giá từ ng b ph n chi ti ết để đánh giá đƣợ c ch tiêu tổ ng h p.
Image of page 43
Image of page 44
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes