Course Hero Logo

Pinangangalagaan din nito ang sirkulasyon ng pera sa

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 7 - 10 out of 15 pages.

Pinangangalagaan din nito ang sirkulasyon ng pera sa kalakalan at industriya. MGA INSTRUMENTONG GINAGAMIT NG BSP UPANG MAIPATUPAD ANG PATAKARANG PANANALAPIFiat Money Authority - Nais ipahiwatig niyan na BSP lang ang may kapangyarihang mag-imprenta ng salapi sa bansa.Reserve Requirement - Ito ay isang paraan upang makontrol ng BSP ang suplay ng salapiPagdidiskwento - o Discount Rate. Ito ang interest rate na ipinapataw ng BSP sa mgapautang nito sa mga bangko kapag kapos ang mga pondo nito.Open-market operation - Tumutukoy ito sa pagbebenta at pagbili ng pamahalaan ng securities sa open market.PERA-Ang pera ay sistema ng palitan na ginagawa para makabili ng mga produkto at serbisyo.
S.E.E.D. Company9 – St. LawrenceANG SISTEMANG “CASH” NG PALITAN-Ang palitan (exchange) ay isang gawaing pang-ekonomiya para sa pagbabayad ng mga produkto at serbisyo sa pamamagitan ng cash, palitan o iba pang paraan. MGA URI NG PERA1.MGA PRODUKTO AT SERBISYO – ito ang tradisyonal na sistema ng palitan. Ngunit hindi na ito kasing epektibo ng sistema ng palitan gaya ng dati,at gnagamit na lamang ito kapag wala talagang cash money. 2.PERANG METAL – Ang mahahalagang metal,gaya ng ginto, pilak at tanso ay ginagamit din. 3.PERANG PAPEL – isang pag-unlad sa paggamit ng pera ang paggawa ng mga perang papel na suportado ng awtoridad o pamahalaan ang nag-isyu nito. Ang perang papel at tseke ay pinangangalagaan ng ibang panustos yaman.4.CARD MONEY – ang mga ito ay maliliit na plastik kard na kadalasa’y iniisyu ng bangkoo kompanyang nagpapautang. Ginagamit ito sa halip na cash. Ang tawag sa plastik kard na ito ay credit card. MGA KATANGIAN NG PERA1.KATATAGAN NG HALAGA – Matatag ang pera kapag hindi agad-agad dumadausdos ang halaga nito sa pamilihan. Ito ay may negatibong epekto sa mga namumuhunan at sa ekonomiya sa kabuoan. 2.MATIBAY –Dapat matibay ang salapi sapagkat umiikot ito sa pamilihan at ginagamit ng tao nang paulit-ulit. Ang perang gawa sa mahinang klase na material ay mabilis na nasisira at nawawalan ng halaga. 3.PORTABLE – Portable ang pera kapag madali itong bitbitin at itago. Samakatwid, kinakailangang gawa rin ang pera sa magaang (subalit matibay) materyal.4.NAHAHATI – Nahahati ang pera kapag ito ay maaaring hatiin sa iba’t ibang denominasyon. Sa pamamagitan nito, makabibili ang tao ng mga produkto sa takdang presyo.
S.E.E.D. Company9 – St. Lawrence5.MADALING MAKILALA – Ang pera ay dapat madaling makilala upang mabilis malaman ng mga tao kung ito ay tunay o peke. Sa ganitong paraan, napoproteksiyunan ang interes kapwa ng mga mamimili at mga negosyante. 6.MAGKAKAPAREHO – Magkakapareho dapat ang mga katangian ng perang pareho ang denominasyon. Halimbawa, ang lahat ng isang daang pisong papel ay dapat magkakapareho ang material, kulay, hugis, tatak, at iba pang katangian. Ito ay isang seguridad kontra sa pamemeke ng pera. 7.FLEXIBLE – Flexible ang pera kapag ang dami ng suplay nito na nasa sirkulasyon ay madaling nababago ayon sa pangangailangan ng ekonomiya. Dahil sa katangiang ito ng pera, naiiwasan ang paglobo ng implasyon o deplasyon at napapanatiling metatag ang halaga ng salapi.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 15 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
NoProfessor
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture