Селіванов а. публічна влада і громадянин в умов

This preview shows page 13 - 14 out of 22 pages.

15. Селіванов А. Публічна влада і громадянин в умовах застосування судової адміністративноїюрисдикції (проблеми теорії і практики) // Право України. – 2006. - №9. – С. 28-33. 16. Педько Ю. Адміністративна юстиція і компетенційні спори /Адміністративна реформа вУкраїні: шлях до Європейської інтеграції». Зб.наук.пр– Київ: Вид-во: «ООО «АДЕФ-Україна», 2003. – С.165-167. 17. Перепелюк В.Г. До питання про компетенцію адміністративного суду / «Адміністративнареформа в Україні: шлях до Європейської інтеграції». Зб.наук.пр– Київ: Вид-во: «ООО«АДЕФ-Україна», 2003. – С.148-170. 18. Цуркан М. роль ВАСУ у забезпеченні однакового правозастосування // право України. –2014. - №3.. – С.38-46.19.Шишкін В.І. Організація судоустрою у світлі вимог ст.6 Європейської конвенції про захистправ і основних свобод людини // Право України. – 2000. - №9.20. Янюк Н. Підвідомчість справ адміністративним судам: проблемні питання // Право України.– 2003. – №2. – С.88-91. ТЕМА 6.УЧАСНИКИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ(Заняття 1.) Поняття і види учасників адміністративного процесу1. Поняття “учасник адміністративного процесу”, їх види. 2. Особи, які беруть участь у справі: сторони, треті особи, представники сторін та третіх осіб,особи, яким законом надано право захищати права, свободи та інші інтереси осіб у суді. 3. Інші учасники адміністративного процесу, їх права і обов’язки. 4. Особливості участі у справі суб’єктів, яким законом надано право захищати права, свободита інтереси інших осіб. Контрольні запитання:1. З яких підстав може заявити клопотання про відвід судді? 2. Які процесуальні наслідки відводу (самовідводу) судді?3. Яка відмінність статусу спеціаліста від статусу експерта в адміністративному процесі?4. Які процесуально-правові наслідки відмови органів та осіб, яким законом надано правозахищати права, свободи та інтереси інших осіб, від адміністративного позову або зміна позовнихвимог?Контрольні запитання:1. Яка мета існування інституту третіх осіб в адміністративному процесі?2. Яким органам публічної адміністрації та посадовим особам надано право захищати права,свободи та інтереси інших осіб?3. У яких формах прокурор приймає участь в адміністративному процесі?Задачі:1. В квітні 2005р. Голова Верховної Ради України звернувся до суду із заявою про достроковеприпинення повноважень народного депутата України Олійника П.М., який 31.03.2002р. був обранийнародним депутатом України від виборчого округу № 125 Львівської області і розпорядженнямКерівника апарату Верховної Ради України № 1101 від 29.05.2002р. його було зараховано на роботудо Верховної Ради України четвертого скликання на постійній основі. Указом Президента України №179/2005 від 04.02.2005р. Олійник П.М. призначений Головою Львівської обласної державноїадміністрації. Вважаючи, що ця посада є несумісною із статусом народного депутата України, просивпостановити рішення про припинення повноважень народного депутата України Олійника П.М. Намомент перегляду у ВАС України судових рішень по цій справі відбулися чергові вибори народнихдепутатів, в результаті яких обрано Верховну Раду України нового скликання. Чи може Верховна Рада України нового скликання бути у наведених правовідносинахправонаступником Верховної Ради попереднього скликання?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 22 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Summer
Professor
Helen
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture