1050000 1 n KN i i A A tx Ψ σ 838 Nh� vaäy töø ñieàu kieän beàn tieáp xuùc ta

1050000 1 n kn i i a a tx ψ σ 838 nh? vaäy töø

This preview shows page 22 - 24 out of 26 pages.

. . ] [ 1050000 ) 1 ( n KN i i A A tx Ψ σ + (8.38) Nhö vaäy töø ñieàu kieän beàn tieáp xuùc ta ñònh ñöôïc A, moâ ñun aên khôùp vaø soá raêng coù theå coù caùc trò soá khaùc nhau chæ caàn thoaû maõn: 1 2 2 1 2 ) ( z z i vaø A z z m = = + Kieåm tra beà maët raêng bò quaù taûi ñoät xuaát theo [ σ ] txq : txq q tx txq M M ] [ . 1 1 σ σ = σ (8.39) 8.2.3.1.2. Ñoái vôùi baùnh raêng truï raêng nghieâng a) Löïc taùc duïng taïi vò trí aên khôùp: ÔÛ boä truyeàn baùnh raêng nghieâng löïc phaùp tuyeán P n taïo vôùi maët ñaàu muùt moät goùc β . Phaân tích P n ra thaønh caùc thaønh phaàn: Q T P P n G G G G + + = - Löïc voøng P G : = = ) ( 2 2 2 2 1 1 r vaø quay truïc P d M d M P G G (8.40) - Löïc höôùng taâm T G : α β = α = taâm höôùng T tg P tg S T G . cos . (8.41) - Löïc doïc Q G : β = truïc Q tg P Q // . G (8.42) Khi xaùc ñònh chieàu caùc löïc phaûi chuù yù ñeán cheàu quay cuûa baùnh raêng vaø chieàu nghieâng cuûa raêng (phaûi hay traùi).
Image of page 22

Subscribe to view the full document.

Giaùo Trình CÔ HOÏC ÖÙNG DUÏNG CHÖÔNG 8. TRUYEÀN ÑOÄNG BAÙNH RAÊNG 181 Löïc doïc taùc duïng theâm taûi troïng vaøo oå, Q taêng cuøng vôùi goùc β . Vì vaäy, ñoái vôùi baùnh raêng nghieâng thöôøng β = 8 ÷ 15 o .Toàn taïi löïc truïc laø moät nhöôïc ñieåm cuûa baùnh raêng nghieâng. b) Nhöõng thoâng soá hình hoïc chuû yeáu cuûa baùnh raêng: Maët phaùp – tieát dieän phaùp – laø maët phaúng chöùa T vaø S G G . Tieát dieän ngang laø maët phaúng vuoâng goùc vôùi truïc. Goïi t n , m n : böôùc raêng, moâ ñun trong tieát dieän phaùp. t s , m s : böôùc raêng, moâ ñun trong tieát dieän ngang. Ta coù quan heä: β = β = cos ; cos n s n s m m t t Ñöôøng kính voøng chia: d c = m s .z = β cos z m n (8.43) Caùc kích thöôùc chieàu cao raêng, ñöôøng kính voøng ñænh vaø voøng ñaùy raêng xaùc ñònh theo caùc coâng thöùc nhö cuûa baùnh raêng thaúng, vôùi chuù yù laø thay m baèng m n . Khoaûng caùch truïc trong boä truyeàn baùnh raêng nghieâng tieâu chuaån hay dòch chænh ñeàu: β + = cos . 2 2 1 n m z z A (8.44) c) Tính toaùn boä truyeàn hôû baùnh raêng truï raêng nghieâng coù moät soá caëp raêng ñoàng thôøi vaøo aên khôùp, neân laøm giaûm taûi troïng treân moät raêng, do ñoù naâng cao ñoä beàn cuûa noù. Caùc raêng nghieâng laøm taêng ñoä cöùng cuûa noù khi uoán, giaûm bôùt taûi troïng ñoäng,… Xeùt ñeán ñoä beàn cuûa baùnh raêng nghieâng tieán haønh theo caùc coâng thöùc cuûa boä truyeàn baùnh raêng thaúng töông ñöông vaø ñöa vaøo noù caùc coâng thöùc ñieàu chænh. Theo ñieàu kieän beàn, kích thöôùc cuûa boä truyeàn baùnh raêng nghieâng nhoû hôn so vôùi baùnh raêng thaúng.
Image of page 23
Image of page 24
 • Fall '19
 • SADASDA

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes