{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

nguphap_ta_0353

Passive these contracts should be signed by the

Info iconThis preview shows pages 85–87. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Passive : These contracts should be signed by the manager today. Các n i ñộ ng t ( ðộ ng t không yêu c u 1 tân ng nào) không ñượ c dùng b ñộ ng. My leg hurts . ðặ c bi t khi ch ng ch u trách nhi m chính c a hành ñộ ng c ũ ng không ñượ c chuy n thành câu b ñộ ng. The US takes charge : N ướ c M nh n lãnh trách nhi m N ế u là ng ườ i ho c v t tr c ti ế p gây ra hành ñộ ng thì dùng by nh ư ng n ế u là v t gián ti ế p gây ra hành ñộ ng thì dùng with . The bird was shot with the gun. The bird was shot by the hunter. Trong m t s tr ườ ng h p to be/to get + P2 hoàn toàn không mang ngh ĩ a b ñộ ng mà mang 2 ngh ĩ a: Ch tr ng thái, tình hu ng mà ch ng ñ ang g p ph i. Could you please check my mailbox while I am gone . He got lost in the maze of the town yesterday. Ch vi c ch ng t làm l y The little boy gets dressed very quickly. - Could I give you a hand with these tires. - No thanks, I will be done when I finish tightening these bolts. M i s bi ế n ñổ i v th i và th ñề u nh m vào ñộ ng t to be, còn phân t 2 gi nguyên. to be made of : ðượ c làm b ng ( ðề c p ñế n ch t li u làm nên v t) This table is made of wood to be made from : ðượ c làm ra t ( ñề c p ñế n vi c nguyên v t li u b bi ế n ñổ i kh i tr ng thái ban ñầ u ñể làm nên v t) Paper is made from wood to be made out of : ðượ c làm b ng ( ñề c p ñế n quá trình làm ra v t) This cake was made out of flour, butter, sugar, eggs and milk. to be made with : ðượ c làm v i ( ñề c p ñế n ch m t trong s nhi u ch t li u làm nên v t) This soup tastes good because it was made with a lot of spices. Phân bi t thêm v cách dùng marry divorce trong 2 th : ch ñộ ng và b ñộ ng. Khi không có tân ng thì ng ườ i Anh ư a dùng get maried get divorced trong d ng informal English. Lulu and Joe got maried last week. (informal) Lulu and Joe married last week. (formal) After 3 very unhappy years they got divorced . (informal) After 3 very unhappy years they dovorced . (formal)
Background image of page 85

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
S ư u t m và thi ế t k ế b i Ph m Vi t V ũ - 86 – Tr ườ ng ðạ i H c Kinh T ế ð à N ng Sau marry divorce là m t tân ng tr c ti ế p thì không có gi i t : To mary / divorce smb She married a builder .
Background image of page 86
Image of page 87
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page85 / 129

Passive These contracts should be signed by the manager...

This preview shows document pages 85 - 87. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online