\u0e2d\u0e01\u0e21\u0e32\u0e01\u0e21\u0e32\u0e22\u0e17\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e2a\u0e07\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e1a\u0e15\u0e2d\u0e20\u0e32\u0e27\u0e30\u0e40\u0e28\u0e23\u0e29\u0e10\u0e01\u0e08\u0e41\u0e25\u0e30\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e2b\u0e19 \u0e40\u0e0a\u0e19 \u0e1b

อกมากมายทอาจสงผลกร

This preview shows page 9 - 12 out of 29 pages.

อีกมากมายที่อาจส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและตลาดหุ้น เช่น จจัยจาก ธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นฝนแล้ง นํ้าท่วม แผ่นดินไหว หรือภัยพิบัติต่างๆ รวมทั้งความไม่สงบภายในประเทศ หรือภาวะ สงครามด้วย กล่าวโดยสรุป การวิเคราะห์เศรษฐกิจ จะเกี่ยวข้องกับการพิจารณาป จจัยหลายอย่างประกอบกัน เช่น วัฏจักรเศรษฐกิจ นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง อัตราเงินเฟ การใช้จ่ายของผู้บริโภคและของธุรกิจ ฯลฯ ซึ่งการ พิจารณาป จจัยดังกล่าว ผู้ลงทุนจะต้องวิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆ เพื่อสรุปภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศว่า ปัจจุบันอยู่ในช่วงขาขึ้น (Upward Trend) หรือขาลง (Downward Trend) รวมถึงคาดการณ์ว่าในอนาคตอีก 1, 2 หรือ 5 ปีข้างหน้า ภาวะเศรษฐกิจจะอยู่ในช่วงใด ทั้งนี้ ก็เพื่อพิจารณาว่าอุตสาหกรรมใดจะได้รับประโยชน์ จากภาวะเศรษฐกิจนั้นๆ สุดท้ายก็จะสามารถเลือกบริษัทที่ควรลงทุนได้
Image of page 9
วิเคราะห ปจจัยพื้นฐาน 10 02 วิเคราะหขอมูลอุตสาหกรรม นอกจากการวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจที่ผู้ลงทุนควรทราบก่อนการ ตัดสินใจลงทุนในหุ้นแล้ว ข้อมูลสําคัญอีกประเภทหนึ่งที่ผู้ลงทุนควรวิเคราะห์ คือ ข้อมูลระดับอุตสาหกรรม ทั้งนี้ เนื่องจากอุตสาหกรรมแต่ละ อุตสาหกรรมมีลักษณะโครงสร้างและการดําเนินงานที่แตกต่างกัน ดังนั้น ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่จะกระทบต่ออุตสาหกรรมแต่ละอุตสาหกรรมย่อมไม่ เท่ากัน ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่เศรษฐกิจอยู่ในช่วงถดถอย เป็นช่วงที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มลดลง GDP เริ่ม ปรับตัวลดลง รายได้ของครัวเรือนเริ่มลดลง แต่อย่างไรก็ตาม ภาวะเศรษฐกิจแบบนี้อาจกระทบกับยอดขายของ อุตสาหกรรมอาหารหรืออุตสาหกรรมยาไม่มากนัก เนื่องจากสินค้าเหล่านี้เป็นสิ่งจําเป็นต่อการดํารงชีวิตเมื่อเทียบกับ อุตสาหกรรมที่จําหน่ายสินค้าฟุ มเฟือย ซึ่งบริษัทที่ดําเนินธุรกิจเหล่านี้จะมียอดขายที่ลดลงมากกว่า หรือในกรณีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกและการนําเข้าสินค้า หากอัตราแลกเปลี่ยนมีการ เปลี่ยนแปลง อุตสาหกรรมเหล่านี้ก็จะได้รับผลกระทบมากกว่าอุตสาหกรรมที่ขายหรือสั่งซื้อสินค้าภายในประเทศเพียง อย่างเดียว จากทั้ง 2 ตัวอย่าง ทําให้เราทราบว่า ... ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่กระทบต่ออุตสาหกรรมแต่ละ อุตสาหกรรมนั้นรุนแรงไม่เท่ากัน ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงจําเป็นที่จะต้องวิเคราะห์ข้อมูลในระดับอุตสาหกรรม เพื่อใช้ ประกอบการตัดสินใจลงทุนด้วย วงจรการขยายตัวของอุตสาหกรรม เป็นการพิจารณา วัฏจักรชีวิตของอุตสาหกรรม ” (Industry Life Cycle) ว่าอุตสาหกรรมนั้นกําลังอยู่ ในช่วงใดของวัฏจักรชีวิต ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ช่วง คือ 1. ระยะเริ่มพัฒนาหรือระยะบุกเบิก (Inititial Development Stage) เป็นระยะที่อุตสาหกรรมเพิ่งเริ่ม ก่อตั้งและมีผู้ผลิตเพียงไม่กี่ราย ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ลูกค้า ยอมรับและเป็นที่รู้จัก ในช่วงนี้ยอดขายของธุรกิจจะเติบโตค่อนข้างช้าและมีกําไรค่อนข้างตํ่า เนื่องจาก เป็นช่วงที่ธุรกิจมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการวิจัยพัฒนาหรือการแนะนําสินค้าค่อนข้างมาก ส่งผลให้โอกาสที่ผู้ ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินป นผลจากการลงทุนในบริษัทเหล่านี้มีไม่มาก
Image of page 10
วิเคราะห จจัยพื้นฐาน 11 2. ระยะเจริญเติบโต (Growth) ในระยะนี้สินค้าเริ่มเป็น ที่ยอมรับของตลาด ยอดขายและผลกําไรจะเพิ่มขึ้นใน อัตราสูงขึ้น ทําให้เริ่มมีคู่แข่งขันเข้ามาในอุตสาหกรรม นี้มากขึ้น แต่ผลกําไรที่บริษัทได้รับจํานวนมากนั้น จะต้องนําไปลงทุนต่อเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าเพื่อ รองรับการขยายตัวของตลาดที่มากขึ้น ซึ่งผู้ลงทุนที่ ลงทุนในบริษัทเหล่านี้จะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนใน รูปของเงินป นผลมากขึ้น แต่จะได้รับในอัตราที่น้อยอยู่
Image of page 11
Image of page 12

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 29 pages?

  • Spring '15

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes