Tatimi mbi fitimin e korporatave ësht� nj� kosto e t� bërit biznes q� është

Tatimi mbi fitimin e korporatave ësht? nj? kosto e

This preview shows page 2 - 4 out of 22 pages.

Tatimi mbi fitimin e korporatave është një kosto e të bërit biznes që është përfshirë në koston e mallrave dhe shërbimeve, ashtu si energjia dhe prodhimi tjetër ose shpenzimet operative. Konsumatorët nuk e dinë përqindjen e çmimit të një të mire ose shërbimi që i takon tatimit mbi të ardhurat e korporatës. Sipas këtij vlerësimi, tatimi mbi fitimin nuk është i qartë për publikun. 2
Image of page 2
Konkurrenca ndërkombëtare Shtimi i lehtësirave fiskale, kreditimeve dhe zbritjeve pasqyron shqetësimin e rritur të shteteve për rolin e tatimeve në vendimet e biznesit rreth vendit se ku do të dislokojë aktivitetin e tij. Shtetet janë duke konkurruar me njëri-tjetrin, për pajisjet dhe vendet e punës të siguruara nga bizneset. Megjithatë, për shumë firma, veçanërisht firmat e prodhimit me kërkesa të larta kapitali, tatimi mbi fitimin është më i lehtë se sa taksat e pronës dhe taksat e shitjes lokale të makinerive dhe pajisjeve. Në bizneset ndërkombëtare normat tatimore janë jashtë linjës së normave të shteteve fqinje mund të jetë një faktor skualifikues në vendimet e vendndosjes së biznesit. Megjithatë, për sa kohë që barra e përgjithshme e tatimeve shtetërore (fitimet, shitje, prona dhe taksat e tjera të kombinuara), janë të krahasueshme me shtetet e tjera, ato janë rrallë aq të rëndësishme sa kostot e punës, energjisë dhe transportit. 2. Subjektet e tatimit mbi fitimin Personat që i nështrohen tatimit mbi fitimit janë: _ Personat juridikë të krijuar sipas Ligjit ‘’Për shoqëritë tregtare’’ dhe që janë të regjistruar për TVSH-në. _ Personat juridike të themeluar sipas Kodit Civil të cilët ushtrojnë veprimtari fitimprurese në territorin e Republikës së Shqipërisë. _ Personat juridike, ortakëritë apo bashkimet e tjera të personave, të themeluara ose të organizuara në bazë të një Ligji të huaj dhe që ushtrojnë veprimtari në territorin e Republikës së Shqipërisë nëpërmjet një selie të përhershme. _ Çdo person tjetër, pavarësisht nga forma juridike e regjistrimit të tij, përfshirë personat fizikë që nuk janë subjekte të tatimit të thjeshtuar mbi fitimin, por janë të regjistruar si subjekte të Tatimit mbi Vlerën e Shtuar. 2.1 Rëndësia e selisë së përhershme dhe rezidencës “Selia e përhershme”, nënkupton një vend fiks biznesi, nëpërmjet së cilit një person (juridik apo fizik) i huaj ushtron biznes në Republikën e Shqipërisë pa qenë i regjistruar si person juridik apo fizik sipas legjislacionit Shqiptar. Në rastet kur një biznes plotëson kushtet për t’u konsideruar si seli e përhershme (vend fiks biznesi) në Republikën e Shqipërisë, atëhere të ardhurat që i atribuohen kësaj selie të përhershme tatohen në Republikën e Shqipërisë, sipas dispozitave te akteve ligjore mbi tatim fitimin. Do të konsiderohen si seli të përhershme: një zyrë administrative, një degë, një fabrikë, një punishte, një minierë apo çdo vend tjetër për shfrytëzimin e burimeve natyrore, si dhe një shesh ndërtimi, rikonstruksioni, instalimi apo montimi. Një person nuk do të konsiderohet se ka seli të përhershme nëse ai: 3
Image of page 3
Image of page 4

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 22 pages?

 • Fall '15

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes