Таашаагүй үнэндээ та нар

Info icon This preview shows pages 82–84. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
таашаагүй . Үнэндээ та нар эрхээсээ гадна ямар ч санал надад хэлж чадахгүй байна шүү дээ . Ийм байдалд бүрэн хяналтаа надад шилжүүлэх туахй л яриа байж болно . Учир нь энэ ажилд шаардагдах тэр их мөнгө бүрэн хяналт миний гарт шилжсэн тэр цагт л одож болно . Ноёдоо , та нар үүнийг хэн бүхнээс илүү ойлгож ёстой . Иймд миний болзол - замын барилгын гэрээг өөртөө үлдээгээд хяналтын акцаа гучин мянган фунтаар өгөх эсэхийг та нар бас л шийдэж чадаагүй байгаа бол бидэнд яриад баймаар юм алга гэж би бодож банйа . Энэ бол миний хэлэх эцсийн үг гэв . Тэгээд Каупервуд халааснаасаа цагаа гаргаж харсан нь Гривс , Хеншоу хоёрт эцсийн хариугаа өгөхгүй бол юу ч үгүй хоцорно шүү гэсэн дохио байв . Тэр хоёр бие биеэ харж жаахан сууснаа Хеншоу : Бид танд хяналтын акцаа өгөх юм гэхэд та батлагаа бидэнд гаргах вэ ? Хэрэв гэрээнд аасан хугацааны дотор барилгын ажлыг өрнүүлэх боломж олдохгүй юм бол үүнээс ямар ашиг бидэнд гарах вэ дээ ! Гэсэнд % Би бас яг тэж бодож байна гэж Гривс нэмж хэлэв . Энэ талаар та нар тайван байж болно . Би та нарт албан баталгаа өгөх юм уу эсвэл тусгай боловсруулсан гэрээнд гарын үсэг зурахад бэлэн байна . Уул гэрээнд гарын үсэг зурснаа с хойш зургаан сарын дотор шугамын нэгдүгээр хэсгийн барилгын мөнгийг та нарт өгөхгүй бол та бидний байгуулсан гэрээ хүчингүй болохоор барахгүй би тан г нарт арва мянган фйунт төлөх үүрэг авч банйа . Ийм блзол та нарын сэтгэлд хангалттай юу ? Гэрээ байгуулагчид сэргэх мэт болж бие биеэ харлаа . Каупервуд мөнгшөний ажлын талаар их зальтай , их боодог боловч гаргасан албан баталгаагаа нямбай биелүүлдэг гэж тэд дуулсан байжээ .
Image of page 82

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
83 За тэгвэл бүх юм ёсоор болох нь тэр !
Image of page 83
Image of page 84
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern