disenyoatpamamaraanngpananaliksik-180314021152.pdf

1mahalagang t ukuyin muna ang disenyo bago ang

Info icon This preview shows pages 42–51. Sign up to view the full content.

sumusunod na pahayag at M kung hindi. 1.Mahalagang t ukuyin muna ang disenyo bago ang layunin ng pag- aar al. 2.I sang disenyo lamang ang maaar ing piliin ng mananaliksik upang sagut in ang sulir anin ng pananaliksik. 3.Nangangailangan ng f ield st udy ang isang et nogr apikal na pag-aar al. 4.Madalas na gamit in sa kr os-nasyunal
Image of page 42

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

5. May pagkakat ulad at pagkakaiba ang disenyong deskr ipt ibo at eksplor at or i. 6. Ang kuwant it at ibong pananaliksik ay pinapat nubayan ng paniniwalang ang pag-uugali ng t ao ay laging nakabat ay sa mas malawak na kont ekst ong pinangyayar ihan nit o at ang mga panlipunang r eyalidad gaya ng kult ur a, inst it usyon, at ugnayang pant ao na hindi maaar ing mabilang o masukat .
Image of page 43
8. Sa pamimili ng disenyo, t init iyak ng mananaliksik na lohikal na masasagot ang mahahalagang t anong ng pananaliksik. 9. Angkop na pamamar aan ang sar bey sa deskr ipt ibong pananaliksik na naglalayong magpakit a at magpaliwanag ng pangkalahat ang par don mula sa malakihang populasyon. 10. Kadalasang ginagamit an ng mga
Image of page 44

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Tukuyin kung anong uri ng disenyo ang makikita sa sumusunod na pananaliksik. A.Deskriptibo B.Action Research C.Historikal D.Case Study E.Komparatibo F.Normative G.Etnograpikal H.Eksploratori
Image of page 45
1. Sulir anin ng mga mag-aar al na naninir ahan sa dor mit or yo 2.Kasaysayan ng Pist a ng Nazar eno 3.Pag-aar al sa kaso ng isang mag- aar al na sumali sa gang 4.Kuwent o ng buhay ng isang kabat aang dumaan sa pr oseso ng abor syon 5.Pagsusur i sa mga edit or ial car t oon ng dalawnag dyar yo: Philippine Daily I nquir er at Philippine St ar
Image of page 46

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

7. Pinagmulan at mga impluwensya ng dula sa Pilipinas 8. Nakasasabay ba ang mga mag- aar al sa element ar ya ng Don J uan Element ar y School sa it inat akdang kakayahan ng DepEd sa Mat emat ika at Siyensya? 9. Panimulang pag-aaral sa cyberbullying sa piling unibersidad ng Maynila
Image of page 47
Tukuyin kung anong pamamaraan ng pananaliksik ang tinutukoy sa sumusunod na aytem. A.Sarbey B.Pakikipanayam C.Dokumentaryong pagsusuri D.Obserbasyon
Image of page 48

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

1. Pagmamasid sa kilos, pag-uugali at int er aksyon ng mga kalahok sa isang likas na kapaligir an 2.Ang t agumpay ay bat ay sa husay ng sampling. 3.Naglalayong bumuo ng mga pangkalahat ang kongklusyon mula sa malakihang populasyon. 4.Kadalasang ginagamit an ng est adist ikal na pagsusur i 5.Naglalayong kumuha ng malalim at
Image of page 49
6. Mahalaga rit o ang husay sa pagbuo ng mga kasunod at kaugnay na t anong. 7. Ang ilan sa mga uri nit o ay pagsusuring semyot iko at pagsusuri sa nilalaman 8. Maaaring maging bat is ng dat os ang iba’t ibang uri ng media, pampublikong t ala, biyograpiya, panit ikan at kat it ikan ng mga pulong. 9. Madalas na ginagamit sa f ield st udy gaya ng et nograpiya. 10. Nakikisalamuha at nakikisali sa karaniwang mga proseso o pamumuhay ng
Image of page 50

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Inihanda ni: Hanna Elise G. de Guzman MAED SCIENCE I SHS Teacher, DWCC Pinamalayan
Image of page 51
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Summer '17

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern