Daripada pengorbanan orang terdahulu konklusinya

This preview shows page 49 - 53 out of 74 pages.

daripada pengorbanan orang terdahulu.Konklusinya, usaha memupuk semangat cinta akan negara ini memang menjaditugas ibu bapa. Golongan ini perlulah mahir menggunakan peluang dan situasi
DIMENSI 2: KEKELUARGAANyang wujud untuk memudahkan anak memahami makna pengorbanan rakyatyang sebenarnya. Jika ibu bapa masih mengamalkan sikap lepas tangan dalammenangani isu semangat cinta akan negara ini sudah pasti generasi muda kitaakan hilang rasa hormat terhadap negara. Kita harus sedar semua yang berlakupada masa hadapan berpunca daripada pengorbanan orang terdahulu.
DIMENSI 2: KEKELUARGAANPERANAN IBU BAPA DALAM LAHIRKAN REMAJA BERKUALITI?Galakan, dorongan dan nasihat serta tunjuk ajar daripada ibu bapa pentingdalam melahirkan anak yang seimbang daripada segi rohaniah dan jasminah.Bincangkan.Anak merupakan satu anugerah Tuhan kepada mana-mana ibu bapa pun.Kemunculan anak dalam kehidupan berkeluarga dianggap pemberi penyeri atausumber inspirasi pula. Keadaan ini menyebabkan ibu bapa perlu memberikanperhatian dan penekanan terhadap usaha mendidik anak juga. Oleh itu, ibubapa memang berperanan penting dalam mendidik anak mereka.Kepentingan peranan ibu bapa ketara kerana merekalah orang yang palingrapat dengan anak mereka. Semua tindakan dan kelakuan ibu bapa akanmenjadi ikutan anak mereka kerana anak menjadikan ibu bapa contoh teladanmereka pula. Kegagalan ibu bapa untuk memaparkan teladan yang baik bolehmempengaruhi sikap anak mereka pula nanti. Pendek kata, kerapatan ibu bapadengan anaklah yang menjadikan peranan mendidik itu penting dilaksanakandengan baik.Selain itu, ibu bapa menjadi tempat meluahkan masalah buat anak-anak. Setiapmasalah yang berlaku dalam kehidupan anak pasti akan dirujuk kepada ibubapa untuk mendapat panduan menyelesaikannya dan kegagalan untukberinteraksi dengan ibu bapa ketika inilah yang menyebabkan anak-anakterganggu kelakuannya. Ibu bapa yang mahir ialah ibu bapa yang sedarkeadaan ini lalu memberikan pelbagai nasihat dan kata perangsang yangmembantu anak mereka untuk mengharungi zaman keremajaan mereka denganbaik. Justeru, ibu bapa penting kerana merekalah tempat anak-anakmendapatkan panduan ketika dibelenggu pelbagai masalah hidup.Tambahan pula, ibu bapa boleh menjadi individu yang memberikan kasihsayang kepada anak mereka terutama ketika anak mereka melakukankesilapan. Ibu bapa yang bijak mendidik akan memaafkan kesalahan anakmereka walaupun diri mereka berasa kecewa kerana sedar anak mereka perludiberi peluang kali kedua. Tindakan memaafkan kesalahan anak dengan bijakdan penuh kasih sayang ini akan membentuk anak menjadi insan yang lebihbaik sikapnya. Maka, ibu bapa penting kerana merekalah tempat kasih sayangbermula dalam hidup remaja itu.
DIMENSI 2: KEKELUARGAANNamun begitu, peranan pihak sekolah terutama guru juga penting dalamkehidupan remaja. Pihak guru perlulah mendidik generasi muda ini denganpenuh tanggung jawab kerana masa remaja banyak juga dihabiskan di sekolah.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 74 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
-
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture