В таблица 3 7 е

 • No School
 • AA 1
 • 7

This preview shows page 3 - 5 out of 7 pages.

��� � � � � � . В таблица 3-7 е представено доказателство в табличен вид на теоремата на Де Морган . Таблица 3-7 �� � � ������������ � � ��� . ��� 1 x 2 x � � �� � � ����������� 1 x 2 x 1 2 x x 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 При използване на Булевата алгебра и извършване на каквито и да е логически операции е важно е да се отчита техния приоритет . Най - голям приоритет (1) имат скобите , втора по приоритет (2) е операцията НЕ (NOT), трета (3) е операцията И (AND) и на последно място (4) се подрежда операцията ИЛИ (OR). Това означава , че изразът в скобите трябва да се изпълни преди всички други оператори . След това ще се изпълни отрицанието , после конюнкцията и последна ще се изпълни операцията дизюнкция . При обикновените аритметични действия , ако операциите конюнкция и дизюнкция се заменят съответно с умножение и събиране , то последова - телността ще е същата . За разлика от булевата алгебра обаче , в обикновената алгебра не съществува операцията отрицание . 3.4. Възможни начини за задаване на логическите функции . За да може да бъдат обяснени начините за задаване на логическите функции е нужно да бъдат дадени някои пояснения за наборите . Известно е , че :
Image of page 3
41 - всяко съчетание от стойности на двоичните променливи се нарича набор ; - наборите на n аргумента са ; - наборите могат да бъдат изобразявани символно или графично . При символното изобразяване се използват променливите 1 n x x , както и техните инверсни стойности 1 n x x , константите 0 и 1 и числата на някоя бройна система ( които всъщност отразяват превода на набора от двоична в съответната бройна система ). Най - често се използва номериране на наборите в десетична бройна система . Например , следните изрази са еквивалентни :     1 2 3 2 10 8 16 010 2 2 2 x x x , както и записите :     1 2 3 4 5 2 10 8 16 11010 26 32 1 x x x x x A , като в скобите долу вдясно е записана използваната бройна система . Прието е аргументите да се подреждат в точно определен , стандартен ред . Това дава възможност наборите по - лесно да се сравняват и записват . Например : 3 0 2 1 2 1 2 1 2 , 1 , 0 . . . x x x x x x f , като 0, 1 и 2 са номерата на съответните набори за функция на две променливи . При графичното изобразяване на наборите се въвежда взаимно еднозначно съответствие между набори и графични обекти , като разполагането на графичните обекти може да е линейно , равнинно или кубично . По - долу са дадени някои прости примери . Линейно изобразяване на наборите е представено на фиг .3-1, като n е броя на аргументите . Фиг . 3-1. Линейно изобразяване на наборите Равнинно изобразяване на наборите за 2 и 3 променливи е представено на фигура 3-2. Това изобразяване е чрез така наречените карти на Карно , които са изяснени по - нататък . 2 n 42 Фиг . 3-2. Равнинно изобразяване чрез карти на Карно Във всеки квадрат с число в десетична бройна система е представен номера на набора , а чертата в означението на променливите показва запълването ( областта на покритие ) на дадената позиция ( ред или колона ) с единица в съответния разряд . Липсата на променлива означава нейната инверсна стойност , т . е . нула . Например ,
Image of page 4
Image of page 5

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 7 pages?

 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors