Chuong 3 - He thong kiem soat noi bo [3 slides]

Bdo vietnam now top down approach 5 66 23 bdo vietnam

This preview shows page 22 - 26 out of 28 pages.

BDO Vietnam NOW - Top-Down Approach 5-66
Image of page 22

Subscribe to view the full document.

23 BDO Vietnam Relationships Among Deficiencies (ISA 265) Deficiency in Internal Control Less than Significant Material Significant Deficiency Weakness BDO Vietnam PHÁT HIỆN CÁC KHIẾM KHUYẾT (VSA 265) Một khiếm khuyết tồn tại khi: Cách thức thiết kế, thực hiện hoặc vận hành một kiểm soát không thể ngăn chặn, hoặc phát hiện và sửa chữa một cách kịp thời những sai sót trong báo cáo tài chính; hoặc Thiếu một kiểm soát cần thiết để ngăn chặn, hoặc phát hiện và sửa chữa một cách kịp thời những sai sót trong báo cáo tài chính . BDO Vietnam KHIẾM KHUYẾT NGHIÊM TRỌNG LÀ GÌ? Một khiếm khuyết nghiêm trọng trong hệ thống kiểm soát nội bộ một hoặc nhiều khiếm khuyết kết hợp lại mà theo xét đoán chuyên môn của kiểm toán viên đủ nghiêm trọng cần sự lưu ý của Ban Quản trị đơn vị được kiểm toán.
Image of page 23