I trông nhà coi c? ki ể ng mùa hè năm 1054

This preview shows page 86 - 90 out of 299 pages.

i trông nhà, coi cá ki ng. Mùa hè năm 1054, thờ i ti ế t nóng b c khó ch u như đấ m vào m t khi ế n b Mã đã già lạ i càng thêm y ế u. Nh t Tôn li ền đượ c cho ra ng i ch u, cùng bá quan văn võ tám chuyệ n qu ốc gia đạ i s . Mùa thu năm ấ y, b Mã d ứt áo đi theo ông nộ i U n. Nh t Tôn lên ngôi Hoàng đế, đặ t niên hi u Long Th y Thái Bình. S g i là Lý Thánh Tông. T h i còn làm Thái t , Nh ật Tôn đã cả m th y cái tên nước là Đạ i C Vi t nghe quê m t c c. V a lên ngôi, vi ệc đầ u tiên Nh t Tôn làm là d p ph t ch “Cồ”, đổi tên nước thành Đạ i Vi ệt. Bá quan văn võ đề u t m t ắc khen Đạ i Vi ệt đọ c th y sang m ồm hơn h n, khi ế n Nh t Tôn hí h ng m t m y ngày. Nh t Tôn là v hoàng đế n i ti ếng thương dân như con. Mớ i lên ngôi m ột năm, Nhật Tôn đã cho cắ t tô thu ế còn phân n a, gi m nh các hình ph t. Th m chí còn cho phép nh ững ngườ i b ph ạt đánh đít đượ c n p ti ền để gi m t i. Nh t Tôn không ch thương dân , mà còn thương luôn cả nh ững đứ a b tướ c quy ền công dân. Mùa đông năm 1055 lạ i là m t mùa đông lạ nh c t da c t th t. Nh t Tôn ng i trong cung, sưở i than 24/24, m c áo h c ừu mà hai hàm răng
Image of page 86
khoùi 87 v ẫn đánh vào nhau lậ p c p. T nhiên Nh ật Tôn nghĩ t i nh ng tù nhân b trói, b đói, ăn mặ c rách nát thì th ấy thương không thể t ả. Nhưng thôi cứ t : - Tr m trong cung, sưở i than, m c áo h c u mà còn rét th ế này. Hu ng chi nh ng tù nhân giam trong ng c, b trói, cơm không có mà ăn, áo không có mà m c. L i có nh ững ngườ i tra h ỏi chưa xong, gian ngay chưa rõ. Lỡ rét quá mà ch ế t thì th ật là thương l m thay. T xong, Nh t Tôn bèn h l nh l ấy chăn chiế u cho tù nhân n ằm và ngày cho ăn hai bữa đầy đủ . V n là v vua yêu thích nh ng sáng t ạo độ t phá, năm 1059 Nhậ t Tôn áp d ng quy ch ế tri u ph c cho bá quan. Thay vì t do khoe cá tính như trướ c, thì nay quan l i vào ch u ph ải đội mũ cánh chuồn và đi hia. Tri ều đình từ đó trông cũng chuyên nghiệp hơn h n. Nh ật Tôn thương dân như con, nhưng vẫ n bi ế t phân bi t con mình và con th ng hàng xóm. Vì v y Nh t Tôn r t tích c c cho quân sang ch ọc ngoáy Đạ i T ng và sát ph t Chiêm Thành. K ế t qu ả, Đạ i T ng ph i th a nh ận Chiêm Thành là chư hầ u c ủa Đạ i Vi ệt, đồ ng th i c m ti t m y th ng canh biên gi i t thái độ l i lõm v ới Đạ i Vi t. Chiêm Thành và Chân
Image of page 87
88 L p t đó cũng tích cực cho ngườ i sang c ng n p, quà cáp hơn trướ c. Năm 1072, Nhậ t Tôn không qua n i cái n n 49 tu ổi, băng hà ở điệ n H i Tiên.
Image of page 88
89 H n m i người đề u bi ế t, ai không bi ế t thì bây gi bi ết, Lý Thườ ng Ki t v n là m t ho n quan. đờ i làm gì có ai hoàn h o, và cái s ngài Lý khi ế m khuy ế t chút đỉ nh cu ối cùng cũng chẳ ng ảnh hưở ng t ới đầ u óc hay th l ực ngài là bao. Điề u này mang t i ni m hy v ng l n lao cho nh ng anh chàng không may khuy ế t ch n , l m ch kia. Con đườ ng tr t hành vĩ nhân v ẫn phơi phớ i, l ng l ng.
Image of page 89
Image of page 90

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 299 pages?

 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors