Đ? c bi ệ t v ới các dự án thi công giao

 • No School
 • AA 1
 • 113

This preview shows page 104 - 106 out of 113 pages.

Đặ c bi t v ới các dự án thi công giao thông công cộng, công ty cần có bộ ph n hành chính có chất lƣợng cao, đả m b ảo đúng tiến độ thi công và chất lƣợng công trình, v a ph ải đả m b ảo đƣợc các thủ t c v h sơ pháp lý để thanh toán đƣợ c ti n d án cho công ty. Có nhƣ vậ y kh năng bị chi ế m d ụng và thiế u v n c a doanh nghi p m ới đƣợ c h n ch ế . 4.2.5 Gi ải pháp c i thi n kh năng thanh toán t c th i Trƣớ c h ết để du y trì lƣợ ng ti n h ợp lý thì doanh nghiệ p c ần xác định đƣợc lƣợ ng t n ti n m ặt cho mình trong từng giai đoạ n c th để có kế ho ạch huy động và chi tiêu phù hợ p. M t khi doanh nghi p nh n ra r ằng mình không có đủ ti ền để thanh toán các hoá đơn đế n h n ph i tr , nhi m v đầu tiên sẽ là giả m t l xói mòn tiề n m t ngay l p t c b ng vi c c t gi ảm chi phí tớ i m c th p nh ất. Sau đó, chuẩ n b d án tiề n m t ng n h ạn và chuẩ n b ngay nh ng nhu c u c p thi ế t c a doanh nghi ệp. Bên cạnh đó là lên danh sách nhữ ng kho n ti ền ngƣời khác nợ doanh nghi ệp và đòi về càng nhiều càng tố t.T s ti ền này, doanh nghiệ p hãy ƣu tiên chi trả cho nh ng kho n c n thi ết nhƣ thuế và các chi phí quan trọ ng, trong khi có thể hoãn chi trả nh ững hoá đơn khác nhƣ với nhà cung cấp hay các chủ n l n. Cách thức đầu tiên để tăng lƣợ ng ti n m ặt có thể s d ng t i doanh nghi ệp là m m t d ạng tài khoản liên thông tại các ngân hàng. Điều này cho phép doanh nghi p có đƣợ c nh ng kho ản lãi trên số dƣ tiề n m ặt vƣợt quá khi chuyể n ti n t tài khoả n v n khô ng c n thi ết sang tài khoản khác và chuyể n tr l i khi c n thi ế t. Đây là mộ t bi n pháp an toàn tạ o ra m c sinh l ời tƣơng đố i c a doanh nghi ệp khi có lƣợ ng ti n m ặt dƣ th ừa và cũng tạo cơ hộ i cho doanh nghi ệp huy độ ng ti ền thanh toán từ các tài khoả n khác trong trƣờ ng h p c n thi ế t.
Image of page 104

Subscribe to view the full document.

95 M t bi ện pháp tăng tiề n khi c n thi ế t n ữa là đánh giá các chi phí chung củ a doanh nghi ệp và xem có cơ hội nào cắ t gi ảm chúng hay không. Việ c c t gi m nh ng chi phí không cầ n thi ế t s các tác độ ng tr c ti ế p t i con s l i nhu n. C ác chi phí hoạ t động, nhƣ thuê mƣớ n, qu ảng cáo, lao động gián tiếp hay chi phí văn phòng,... là nhữ ng chi phí gián tiếp mà doanh nghiệ p ph
Image of page 105
Image of page 106
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes