Course Hero Logo

Natigilan si iris ng dumaan sa likod niya si niccolo

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 403 - 406 out of 565 pages.

Natigilan si Iris ng dumaan sa likod niya si Niccolo at deretso itong lumabas ngbahay ng wala man lang pasabi, pero dahil inaantok na siya, tuluyang pumikit angmga mata niya.
Hindi alam ni Iris kung mahaba ba ang itinulog niya, basta nang magising siya,mayroon nang grapes sa center table na nasa harapan niya at nakita niyang natutulogsi Niccolo sa sahig ng salas.And when she moved and made a small sound, his eyes automatically opened and helooked at her.And when he saw her, he tsked, closed his eyes and murmured. "l don't even know whyi'm worried."Napangiti nalang siya saka inabot ang grapes na nasa ibabaw ng center table."Thank you, Niccolo." Sabi niya kapagkuwan."For what?" Nakapikit pa rin ang mga mata nito."For the grapes."He just tsked."Niccolo?""What?"Kinagat niya ang pang-ibabang labi. "Happy Anniversary."Nagmulat ito ng mata saka napatingin sa kaniya."Could you please say it back?" Hiling niya."Happy Anniversary." Wika nito sa pabulong na boses habang titig na titig sa kaniyakapagkuwan ay tumagilid ito ng higa, nakaharap sa kaniya ang likod nito. "Stopflirting with me, Doc."Natawa nalang siya saka kinain ang grapes na sigurado niyang binili nito para sakaniya.Niccolo might not remember her, but his heart and his body does. I just have towait and be patient.Napatitig siya sa likod ng asawa. Maalala mo rin ako, Niccolo. At kapag dumating
ang araw na 'yon, humanda ka sakin.A/N: Meet up with (Cecelib/C.C. | Makiwander Race Darwin) on November 25, 2018. #16Sto. Domingo, Precious Pages Building Quezon CitySunday/ 10 AM - onwards.Seeyouthere.CHAPTER 33HINDI NAKALIGTAS sa tingin ni Iris ang pagsunod ng mga mata ni Niccolo sa kaniya ngmakababa siya sa ikalawang palapag. Maikling cotton short ang suot niya atpinaresan niya iyon ng t-shirt ni Niccolo.Mabuti nalang at kinuha ni Pietro ang naiwan niyang gamit sa apartment niya kayamay isinuot siya."Why are you wearing that?" Komento ni Niccolo habang nakatingin sa mapuputi niyanghita. "Nang-aakit ka ba? Alam mo namang ikaw lang ang babae rito sa bahay. Magdamitka nga ng maayos."Hindi niya pinansin si Niccolo at nagtuloy-tuloy lang sa kusina.Wala siya sa mood kausapin ang asawa niyangayon. Masakit sa dibdib niya namakipagusap dito pero hindi naman siya nakikilala. Ang aga-aga, sumasakit kaagadang puso niya.These past few days, she had been teasing Niccolo. Testing his patience with her.Pero ngayon araw, wala siya sa mood. Siguro dahil sa pagbubuntis niya 'to.Napapansin niyang nag-iiba-iba ang mood niya araw-araw at oras-oras.Pumasok siya sa kusina at nag-timpla ng gatas saka nagluto ng pancake.Iris was about to finish her milk and pancake when she saw Niccolo entered thekitchen.He looks irritated again."Huwag kang magso-short dito sa bahay kasi mga lalaki ang kasama mo." Sabi na namannito na madilim ang mukha. "I thought you're faithful."Humarap siya kay Niccolo at nameywang. "Bakit? Naaakit ka ba?"Napipilan ito na lihim niyang ikinangiti.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 565 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
N/A

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture