Detyrimi tatimor përfshin tatimin kamatëvonesat si dhe gjobat për rastet e

Detyrimi tatimor përfshin tatimin kamatëvonesat si

This preview shows page 5 - 7 out of 24 pages.

të cilën personi ka gëzuar frytet e kësaj pasurie. Detyrimi tatimor përfshin tatimin, kamatëvonesat, si dhe gjobat, për rastet e parashikuara nga ligji i procedurave. Radha e pagesës se detyrimeve tatimore dhe te kontributeve Në rastet kur një tatimpagues, për arsye të ndryshme, nuk arrin të paguaj të gjithë shumën e detyrimeve të deklaruara prej vetë atij apo të vlerësuara nga administrata tatimore, shumat e paguara, mbulojnë detyrimet e papaguara sipas radhës së mëposhtëme: 5
Image of page 5
a) Kontributet e detyrueshme të sigurimeve shëndetësore, b) kontributet e detyrueshme të sigurimeve shoqërore të punëmarrësit, c) kontributet e detyrueshme suplementare të sigurimeve shoqërore, ç) kontributet e detyrueshme të sigurimeve shoqërore të punëdhënësit, d) tatimet, dh) kamatëvonesat, e) gjobat, ë) kostot administrative. Radha e mësipërme e pagesave zbatohet edhe në çdo rast pagese të paidentifikuar të kryer nga tatimpaguesi. 2.2.2 Funksionet kryesore të administratës tatimore Administrata tatimore përbëhet nga Administrata tatimore qendrore dhe nga Administrata tatimore vendore. Në administratën tatimore qëndrore përfshihen Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, drejtoritë rajonale të saj dhe Drejtoria e Apelimit Tatimor. Ndërsa në Administratën tatimore vendore, përfshihen zyrat tatimore, nën autoritetin e qeverisjes vendore. Administrata tatimore qëndrore është institucion qëndror, në varësi të Ministrit te Financave. Disa nga funksionet kryesore të administratës tatimore në mbledhjen e tatim taksave janë: rregjistrimi i subjekteve, vlerësimi i deklaratave, llogaritja e detyrimeve tatimore, kontroll verifikues, auditimi, përdorimi i forcës, etj. Organet tatimore në kryerjen e funksioneve të tyre kanë të domosdoshëm së pari , për një rregjistër të taksapaguesve për të ditur se ndaj kujt kanë përgjegjësi për asistencë, për dhënie informacioni dhe prej kujt duhet të presin informacion dhe pagesa tatimesh dhe taksash, së dyti , për një sistem i cili, të identifikojë dhe mundësojë flukset e pagesave të cdo subjekti. Kështu në Shqipëri, cdo person që do të kryejë një veprimtari ekonomike tregtare, është i detyruar të bëjë regjistrimin fillestar te tij në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit. Regjistrimi, ne përputhje me ligjin "Për Qendrën Kombëtare te Regjistrimit" shërben njëkohësisht si regjistrim ne tatime, në skemat e sigurimit, shoqëror dhe shëndetësor ne inspektoratet e punës dhe organet doganore. Çdo person i tatueshëm, ne momentin e regjistrimit ne Qendrën Kombëtare te Regjistrimit, pajiset me Certifikatën e Regjistrimit e cila përmban edhe numrin e identifikimit te personit te tatueshëm (NIPT). Numri i Identifikimit te Personit te Tatueshëm është unik. Personi i tatueshëm që ushtron veprimtari në adresa (vendndodhje) të ndryshme biznesi, pajiset me certifikate regjistrimi për çdo adrese, e cila ka të njëjtin NIPT unik. Certifikata e regjistrimit përmban emrin e personit te tatueshëm, emrin tregtar te tij (nëse ka), Numrin e Identifikimit te Personit te Tatueshëm (NIPT) dhe datën kur regjistrimi hyn ne fuqi. Të gjitha pagesat drejt apo nga një subjekt janë të lidhura me këtë numër. 6
Image of page 6
Image of page 7

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 24 pages?

 • Fall '15

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors