231 Drejtimi i riskut tëborxhit Administrimi i borxhit publik kërkon njohjen e

231 drejtimi i riskut tëborxhit administrimi i

This preview shows page 8 - 10 out of 16 pages.

miratohet, paraprakisht, nga Ministri i Financave lidhurme procedurat, limitet dhe efektet e saj. 2.3.1 Drejtimi i riskut tëborxhit Administrimi i borxhit publik kërkon njohjen e risqeve të përfshira në borxh, si lëvizjet e normave të interesave dhe kurset e këmbimit që ndryshojnë si rezultat i lëvizjes së tregut, për të realizuar një administrim eficent të tij. Diversfikimi i portofolit dhe instrumentët financiarë Qeveritë duhet të përpiqen të afrojnë një numër relativisht të lartë të investitorëve për borxhin e saj të brendshëm dhe të jashtëm, duke respektuar kostot dhe risqet. Sikurse investitorët synojnë të diversifikojnë risqet e tyre me blerjen e një shumëllojshmërie të letrave me vlerë dhe investimesh, administrimi i borxhit publik duhet të përpiqet të ul risqet në portofolet e tyre duke emëtuar letra me vlerë të ndryshme; me afate të ndryshme maturimi, në kohë të ndryshme përgjatë vitit, duke ofruar letra me vlerë me karakteristika të ndryshme të rrjedhës së parasë për shembull, kupon fiks ose me normë të luhatshme, duke synuar investitorë të caktuar (për shembull, me shumicë apo investitorëve të shitjes me pakicë, ose në rrethana të caktuara, investitorët vendas dhe të huaj). Kjo do të shihet pozitivisht edhe nga investitorët të cilët do të kërkojnë shtesë risku më të ulët. 8
Image of page 8
Emëtuesit e borxhit mund të arrijnë objektivin e diversifikimit duke diversifikuar stokun e borxhit me norma të ndryshme interesi ose nëpërmjet një game të instrumenteve të tregut. Veprime te tillamund të jenë veçanërishttë dobishme për minimizimit e riskut të rifinancimit. Në të njëjtën kohë, emëtuesit duhet të jenë të ndërgjegjshëm për kostot dhe problemet që mund të lindin në treg, pasi investitorët mund të favorizojnë norma të caktuara së interesit, apo lloje të veçanta të instrumenteve. Në këtë drejtim është parë e nevojshme emëtimi nga disa vende në zhvillim të borxhit të indeksuar me inflacionin në afatgjatë, pasi që borxhi i tillë mund të jetë tërheqës për investitorët në vendet ku borxhi i qeverisë është i lartë, dhe besueshmëria e autoriteteve monetare është e ulët. Ofrimi i një game të instrumenteve të borxhit me karakteristika të standardizuara në tregun e brendshëm ndihmon edhe vet tregjet financiare duke i bërë ata më të plotë, duke mundësuar të gjithë pjesëmarrësit, për të përmbushur më mirë angazhimet dhe ekspozimet e tyre financiare, duke kontribuar kështu në të ulje të primeve të riskut dhe nxitje zhvillimi në ekonomi në përgjithësi. Objektivat e administrimit të borxhit Objektivi kryesor i menaxhimit të borxhit publik është sigurimi që nevojat financiare të qeverisë dhe detyrimet e saj të financohen me koston më të ulët të mundshme gjatë një periudhe afatmesme dhe afatgjatë, në përputhje me një nivel të kujdesshëm të riskut. Vendet e zhvilluara, të cilat zakonisht kanë tregje të zhvilluara dhe likuide për letrat me vlerë shtetërore, shpesh përqendrohen kryesisht në riskun e tregut, dhe së bashku me stres testet, mund të përdorin modele të sofistikuara të portofolit për matjen e këtij risku. Në të kundërt, vendet në
Image of page 9
Image of page 10

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 16 pages?

 • Fall '15

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes