Skattebörda är de samlade skatter som

This preview shows page 10 - 12 out of 51 pages.

Skattebörda : Är de samlade skatter som producent/konsument måste betala. Skattincidens : Anger hur en skatt fördelas mellan konsumenter och producenter. För att beräkna incidensen behövs, skillnaden mellan det ursprungliga jämviktspriset och det nya konsumentpriset multiplicerat med den skatt som utgör skattebördan. En allmän princip är att skattebördan faller tyngre på den sida av marknaden som är minst elastisk.
Prisreglering : Är marknadsingripanden som direkt reglerar marknadspriset på en tjänst eller vara. Det övergripande motivet är att skydda konsumenterna eller förtagen för höga (låga löner) priser. Pristak: Är en reglering som sätter ett maximipris på en vara eller tjänst. Pristaket får endast effekt om det sätts under marknadsjämvikten. Sätts taket under marknadsjämvikten blir det ett efterfrågeöverskott, om taket inte existerat skulle marknadskrafterna driva upp priset till jämviktsläget. För marknader där det finns efterfrågeöverskott är risken stor att en svart marknad skapas. Prisgolv : Är en prisreglering som sätter ett minimipris på en vara eller tjänst. De vanligaste prisgolven är ingångslöner, eller minimilöner. Prisgolven ger endast effekt om det läggs över jämviktspriset på marknaden. När golvet ligger över marknadspriset skapas utbudsöverskott, då den utbjudna kvantiteten är större än efterfrågan. Importhinder: Är olika former av marknadsingripanden som begränsar importmöjligheterna till ett land. Syftet är att skydda den inhemska marknaden mot allt för låga världsmarknadspriser. Vanligt förekommande är importkvoter och importtullar. Då Sverige är med i EU blir importhinder begränsat. Tullsats : Är den procentsats som läggs som importskatt på import för tullpliktiga varor. Importkvot : Är en kvantitativ begränsning på hur mycket en vara som tillåts att importera till ett land. Importtull : Är en skatt som läggs till på importerade varor. Välfärdseffekter av marknadsingripanden: Innan man gör ett marknadsingripande bör en analys göras för att avgöra vem som vinner och förlorar på ingripandet. Välfärds och allokeringsförluster utav en punktskatt medför att både KÖ och PÖ minskar, ju mer elastiskt utbudet och efterfrågan är desto större blir allokeringsförlusten. En skatt innebär atvälfärden minskar. Ett bindande pristak ökar KÖ och ett bindande prisgolv ökar PÖ. (se diagram s.183, 186) Kap 6 Nyttoteori Nyttoteori är teorin som förklarar konsumtionsbeteendet hos enskilda individer. Denna teori säger att en individ spenderar sin inkomst på de varor och tjänster som ger störst nytta. Inkomsten begränsar konsumtionsvalet. Modellen utgår inte ifrån slumpmässiga val, utan alla val har stabila preferenser. Varukorg : Specifik kombination utav olika varor. Preferenser : Är personens ”tycke, eller smak” i valet mellan olika alternativ. Rationalitetsantagandet: Man måste kunna rangordna varor för att kunna ta ställning till vad man ska välja. - Kompletta preferenser: En individ kan alltid avgöra vad som föredrasmest av två varukorgar som är lika bra. -

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture