Procesi politik ësht� drejtuar ndaj burimev ardhurave q� prodhojn� rritjen e të

Procesi politik ësht? drejtuar ndaj burimev

This preview shows page 5 - 6 out of 18 pages.

të jenë në një linjë me rritjen ekonomike. Procesi politik është drejtuar ndaj burimeve të të ardhurave që prodhojnë rritjen e të ardhurave pa qenë nevoja për rritjen e normës së tatimit ose të zgjerimit të bazës për të mbajtur të ardhurat në rritje në të njëjtin ritëm me ekonominë. Tatimi mbi të ardhurat personale respekton barazinë horizontale për shkak se tatimet në të ardhura janë të vëna në bazë të sërë rregullash dhe ligjesh që aplikohen për të gjithë tatimpaguesit. Edhe pse rimbursimet e taksave, zbritjet dhe përjashtimet mund të dëmtojnë disi barazinë horizontale, tatimi mbi të ardhurat është i njohur gjerësisht si përforcues i barazisë horizontale në sistemet tatimore shtetërore. Një shembull i rëndësishëm në drejtim të barazisë është përjashtimi i njerëzve pas daljes në pension nga taksat mbi të ardhurat. Tatimi mbi të ardhurat personale është përgjithësisht i pranuar si respektues i barazisë vertikale. Supozimi themelor për këtë gjykim është se tatimi progresiv siguron barazi vertikale. Tatimi mbi të ardhurat personale është i vetmi tatim që shtetet e dizenjojnë të jetë progresivë me dashje, kështu që përfshirja e tatimit mbi të ardhurat personale në totalin e përgjithshëm të tatimeve dhe taksave shtetërore shihet si reduktimin i regresivitetit të sistemit. Tatimi mbi të ardhurat e siguron progresivitetin ose nëpërmjet një strukture të përshkallëzuar ose me anë të strukturës me normë të sheshtë që përfshin përjashtime personale dhe zbritjeve standarde duke hequr personat me të ardhura të ulta prej tatimpaguesve apo duke zvogëluar barrën e tyre tatimore krahasuar me njerëzit me të ardhura të larta. Administrimi është eficient (me koston më të ulët) nga ana e administratës tatimore përsa kohë ky tatim mblidhet dhe derdhet nga punëdhënësi. Si taksat e tjera, tatimi mbi të ardhurat personale nuk është ekonomikisht neutral. Vetë ekzistenca e tatimit, në teori, mund të ndikojë në vendimet individuale në lidhje me: nëse dhe sa duhet të punojë, kursejë dhe investojë. Sa më e lartë shkalla marxhinale, aq më shumë dekurajohen punonjësit për të punuar. Normat e larta të tatimeve mbi fitimin e kapitaleve mund të dekurajojnë investimet. Norma e tatimit mbi të ardhurat personale mund të jetë një faktor në vendimet në lidhje me punën, por ato ndoshta nuk janë faktori vendimtar për shumicën e tatimpaguesve. Përveç kësaj, me kalimin e viteve një numër i shteteve kanë ulur normat e tyre më të larta. Tatimi mbi të ardhurat personale është një nga taksat më të dukshme të paguara nga individët. Vecanërisht në rastin e përdorimit të deklaratës tatimore të të ardhurave, ndryshe nga tatimet në konsum dhe tatimit mbi fitimet e biznesit që mund të fshehur në çmimin e produkteve, tatimpaguesit e dinë saktësisht se sa ata paguajnë tatim mbi të ardhurat për shkak se ata janë të detyruar të dorëzojë një deklaratë tatimore që përcakton tatimin e paguar. Dukshmëria e lartë e tatimit mbi të ardhurat e bën shpesh objektiv politik reduktimin e taksave nga ligjvënësit që duan të zvogëlojnë barrën e taksave. 5
Image of page 5
Image of page 6

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 18 pages?

 • Fall '15

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors