Trong trường hợp này ta không thể gọi cho

 • No School
 • AA 1
 • 43

This preview shows page 40 - 43 out of 43 pages.

Trong trường hợp này, ta không thể gọi cho Bob vì tổng đài sẽ kết nối bạn với đường dây khẩn cấp ngay khi bạn quay 3 số đầu trong số của Bob, vì vậy danh sách này là không nhất quán.
Image of page 40
STL for newbies – Điêu Xuân Mạnh – D10CN6 PTIT 41 Dữ liệu vào Dòng đầu tiên chứa một số nguyên 1 ≤ t ≤ 40 là số lượng bộ test. Mỗi bộ test sẽ bắt đầu với số lượng số điện thoại n được ghi trên một dòng, 1 ≤ n ≤ 10000. Sau đó là n dòng, mỗi dòng ghi duy nhất 1 số điện thoại. Một số điện thoại là một dãy không quá 10 chữ số. Dữ liệu ra Với mỗi bộ dữ liệu vào, in ra “ YES ” nếu danh sách nhất quán và “ NO ” trong trường hợp ngược lại. INPUT OUTPUT 2 3 911 97625999 91125426 5 113 12340 123440 12345 98346 NO YES - Bài 3: Cho trước một danh sách rỗng. Người ta xét hai thao tác trên danh sách đó: Thao tác "+V" (ở đây V là một số tự nhiên <= 1000000000): Nếu danh sách đang có ít hơn 15000 phần tử thì thao tác này bổ sung thêm phần tử V vào danh sách; Nếu không, thao tác này không có hiệu lực. Thao tác "-": Nếu danh sách đang không rỗng thì thao tác này loại bỏ tất cả các phần tử lớn nhất của danh sách; Nếu không, thao tác này không có hiệu lực
Image of page 41
STL for newbies – Điêu Xuân Mạnh – D10CN6 PTIT 42 Input Gồm nhiều dòng, mỗi dòng ghi một thao tác. Thứ tự các thao tác trên các dòng được liệt kê theo đúng thứ tự sẽ thực hiện Output Dòng 1: Ghi số lượng những giá trị còn lại trong danh sách. Các dòng tiếp theo: Liệt kê những giá trị đó theo thứ tự giảm dần, mỗi dòng 1 số Example Input: +1 +3 +2 +3 - +4 +4 - +2 +9 +7 +8 - Output: 4 8 2 2 1 IV. THƯ VIỆN STRING C++: - String là một kiểu đặc biệt của container, thiết kế đặc để hoạt động với các chuỗi kí tự. - Khai báo : #include <string> - Iterator: Tương tự như trong container, string cũng hỗ trợ các iterator như begin, end, rbegin, rend với ý nghĩa như trước. - Nhập, xuất string: o Sử dụng toán tử >> : tương tự như trong C. Nhập đến khi gặp dấu cách. o Sử dụng getline: giống như gets trong C. Nhập cả một dòng kí tự (chứa cả dấu cách nếu có) cho string. o Xuất string: sử dụng toán tử << như bình thuờng. Các hàm thành viên: - Trong string bạn có thể sử dụng các toán tử “=” để gán giá trị cho string, hay toán tử ”+” để nối hai string với nhau. Ngoài ra, khi so sánh hai string với nhau thì cũng dùng
Image of page 42
STL for newbies – Điêu Xuân Mạnh – D10CN6 PTIT 43 các toán tử so sánh như ‘>’,’<’ để so sánh 2 string theo thứ tự từ điển. Chức năng này khá giống với xâu ở trong ngôn ngữ pascal. - Capacity: o size: trả về độ dài của string o length: trả về độ dài của string o clear : xóa string o empty: return true nếu string rỗng, false nếu ngược lại - Truy cập đến phần tử: o operator [chỉ_số]: lấy kí tự vị trí chỉ_số của string - Chỉnh sửa: o push_back: chèn kí tự vào sau string o insert (n,x): chèn x vào string ở trước vị trí thứ n. x có thể là string, char,... o erase (pos,n): xóa khỏi string “n” kí tự bắt đầu từ vị trí thứ “pos”. o erase (iterator): xóa khỏi string phần tử ở vị trí iterator. o replace (pos, size, s1) : thay thế string từ vị trí “pos”, số phần tử thay thế là “size” và thay bằng xâu s1. o swap (string_cần_đổi): đổi giá trị 2 xâu cho nhau. - String operations: o c_str : chuyển xâu từ dạng string trong C++ sang string trong C. o substr (pos,length): return string được trích ra từ vị trí thứ “pos”, và trích ra “length” kí tự.
Image of page 43

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 43 pages?

 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors