Ban giám đốc chỉ nhượng bộ là nếu

 • Notes
 • 21
 • 50% (2) 1 out of 2 people found this document helpful

This preview shows page 21 out of 21 pages.

kế toán hiện hành nhưng đơn vị vẫn kiên quyết giữ nguyên cách ghi chép của mình. Ban Giám đốc chỉ nhượng bộ là nếu kiểm toán viên yêu cầu, họ sẽ công bố sự khác biệt của phương pháp này trong Bản thuyết minh báo cáo tài chính. (8). Một số lượng khá lớn hàng tồn kho của đơn vị đang được bảo quản tại một công ty chuyên cho mướn kho bãi nằm ở một tỉnh miền Bắc. Do số tiền của lượng hàng tồn kho này khá lớn nên kiểm toán viên cho rằng thư xác nhận chưa phải là bằng chứng thích hợp, tuy nhiên đơn vị từ chối không chấp nhận cho kiểm toán viên chứng kiến kiểm kê kho. (9). Năm 2002 là năm thứ 3 liên tiếp công ty Phát Đạt phải chịu lỗ. Lỗ lũy kế đến thời điểm 31/12/2002 đã vượt quá vốn góp, nợ phải trả ngắn hạn cũng lớn hơn tổng tài sản. KTV đã trao đổi với ban giám đốc Phát Đạt về khả năng hoạt động liên tục của đơn vị. Theo ban giám đốc của Phát Đạt, việc thua lỗ trong những năm gần đây hoàn toàn nằm trong chiến lược phát triển chung của toàn tập đoàn và vì vậy công ty mẹ của Phát Đạt luôn sẵn sàng tiếp tục tài trợ vốn để Phát Đạt tiếp tục hoạt động khi cần thiết. KTV đã nhận được thư cam kết tiếp tục tài trợ từ công ty mẹ của Phát Đạt. Tuy nhiên, đến ngày phát hành BCTC vốn vẫn chưa được góp thêm cho Phát Đạt. Phát Đạt vẫn lập báo cáo tài chính trên cơ sở giả định hoạt động liên tục nhưng đã có thuyết minh đầy đủ về tình hình trên. (10). Giám đốc công ty kiên quyết không chấp nhận kiểm toán viên gửi thư xác nhận đến một số khoản phải trả vì không muốn nhắc họ nhớ đến món nợ này. Kiểm toán viên sử dụng một thủ tục kiểm toán khác để thay thế và cảm thấy hài lòng về bằng chứng đạt được. (11). Một số thông tin trong Thư của Hội đồng quản trị dính kèm với báo cáo tài chính có nội dung không nhất quán với báo cáo tài chính. Kiểm toán viên đề nghị đơn vị sửa nhưng họ từ chối vì cho rằng kiểm toán viên không kiểm toán các thông tin đó mà chỉ kiểm toán báo cáo tài chính nên không có quyền yêu cầu họ điều chỉnh. Giả thiết rằng: Các điều kiện của một ý kiến chấp nhận toàn phần đều hội đủ ngoại trừ vấn đề trong tình huống nêu ra. Các tình huống trên đều trọng yếu
Image of page 21
 • Fall '12
 • DVHGiang

{[ snackBarMessage ]}

Get FREE access by uploading your study materials

Upload your study materials now and get free access to over 25 million documents.

Upload now for FREE access Or pay now for instant access
Christopher Reinemann
"Before using Course Hero my grade was at 78%. By the end of the semester my grade was at 90%. I could not have done it without all the class material I found."
— Christopher R., University of Rhode Island '15, Course Hero Intern

Ask a question for free

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern