{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Theo kiểm toán viên việc không đưa

Info iconThis preview shows pages 20–21. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
khai báo trong phần thuyết minh về các khoản nợ phát sinh do thuê tài chính. Theo kiểm toán viên việc không đưa vào tài sản cố định các tài sản thuê tài chính này là vi phạm chế độ kế toán hiện hành. (5). Đơn vị bị kiện vì xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp của một công ty khác. Số tiền có thể phải trả trong trường hợp này chưa thể ước tính được một cách hợp lý. Kiểm toán viên cho rằng khoản thiệt hại này là trọng yếu, tuy nhiên báo cáo đã khai báo đầy đủ về vấn đề này trong phần thuyết minh của báo cáo tài chính. (6). Một khoản thu 2.400 triệu đồng chưa được cấp có thẩm quyền quyết định đó là doanh thu hay là vốn góp của cổ đông. Điều này nằm ngoài khả năng kiểm soát và dự đoán của đơn vị và của kiểm toán viên. Nhưng đơn vị vẫn ghi nhận số tiền này vào doanh thu. (7). Đơn vị tính giá hàng tồn kho theo một phương pháp không phù hợp với chế độ kế toán hiện hành. Dù kiểm toán viên đã giải thích để thuyết phục đơn vị thay đổi cho phù hợp với chế độ
Background image of page 20

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
21 kế toán hiện hành nhưng đơn vị vẫn kiên quyết giữ nguyên cách ghi chép của mình. Ban Giám đốc chỉ nhượng bộ là nếu kiểm toán viên yêu cầu, họ sẽ công bố sự khác biệt của phương pháp này trong Bản thuyết minh báo cáo tài chính. (8). Một số lượng khá lớn hàng tồn kho của đơn vị đang được bảo quản tại một công ty chuyên cho mướn kho bãi nằm ở một tỉnh miền Bắc. Do số tiền của lượng hàng tồn kho này khá lớn nên kiểm toán viên cho rằng thư xác nhận chưa phải là bằng chứng thích hợp, tuy nhiên đơn vị từ chối không chấp nhận cho kiểm toán viên chứng kiến kiểm kê kho. (9). Năm 2002 là năm thứ 3 liên tiếp công ty Phát Đạt phải chịu lỗ. Lỗ lũy kế đến thời điểm 31/12/2002 đã vượt quá vốn góp, nợ phải trả ngắn hạn cũng lớn hơn tổng tài sản. KTV đã trao đổi với ban giám đốc Phát Đạt về khả năng hoạt động liên tục của đơn vị. Theo ban giám đốc của Phát Đạt, việc thua lỗ trong những năm gần đây hoàn toàn nằm trong chiến lược phát triển chung của toàn tập đoàn và vì vậy công ty mẹ của Phát Đạt luôn sẵn sàng tiếp tục tài trợ vốn để Phát Đạt tiếp tục hoạt động khi cần thiết. KTV đã nhận được thư cam kết tiếp tục tài trợ từ công ty mẹ của Phát Đạt. Tuy nhiên, đến ngày phát hành BCTC vốn vẫn chưa được góp thêm cho Phát Đạt. Phát Đạt vẫn lập báo cáo tài chính trên cơ sở giả định hoạt động liên tục nhưng đã có thuyết minh đầy đủ về tình hình trên. (10). Giám đốc công ty kiên quyết không chấp nhận kiểm toán viên gửi thư xác nhận đến một số khoản phải trả vì không muốn nhắc họ nhớ đến món nợ này. Kiểm toán viên sử dụng một thủ tục kiểm toán khác để thay thế và cảm thấy hài lòng về bằng chứng đạt được. (11). Một số thông tin trong Thư của Hội đồng quản trị dính kèm với báo cáo tài chính có nội dung không nhất quán với báo cáo tài chính. Kiểm toán viên đề nghị đơn vị sửa nhưng họ từ chối vì cho rằng kiểm toán viên không kiểm toán các thông tin đó mà chỉ kiểm toán báo cáo tài chính nên không có quyền yêu cầu họ điều chỉnh. Giả thiết rằng: Các điều kiện của một ý kiến chấp nhận toàn phần đều hội đủ ngoại trừ vấn đề trong tình huống nêu ra. Các tình huống trên đều trọng yếu
Background image of page 21
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page20 / 21

Theo kiểm toán viên việc không đưa

This preview shows document pages 20 - 21. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online