Nyű mivel j a pán a k koriban igen zárkó zott

Info icon This preview shows page 1. Sign up to view the full content.

nyű mivel J a pán a k koriban igen zárkó- zott ország volt, de a holla ndok nak szükségük volt erre az óriási keresk edelmi piacra. A kit ű- zött célokat itt is sikeresen telj e sítette. 1772 - ben hirtelen beteg ség köve t keztében me ghal szeretett fele sége és rövid időn belül b a rátja Parra kor mányzó is. Inne n től rátört a honvágy és 1776 -ban Eu rópa felé vette az irányt. 1777 . augusz tusában szállt partra Amszte r- damban ahon nan tovább utazott Bécsbe bát y- j á hoz. Amikor II. J ózsef hírét ve tte, hogy Jelky András Béc sben van, mag á hoz rendelte kihall- ga tásra, hogy számoljon be k a landos életéről. Fel is ajá nlotta neki, hogy a birodalom diplo- mat á ja legyen, de Jelky ezt f áradtságára h ivat- kozva vis szautasította. É rdemei elis merés e- ként a király arany ére mmel jutalmazta. 1778 - ban Bécsből Budára ment öccséhez és itt is telepe dett le ismét megházasodott és egy fiúgyermek boldog apja lett. 5 évvel hazatérte után, 1783 . december 6 - án tüdővészben halt meg.
Image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '17

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern